• Novinky

      • Informatická súťaž ibobor

      • V týždni 12. - 16. novembra sa 99 žiakov 2. - 9. ročníka zapojilo do online informatickej súťaže "ibobor".Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku a jednoduché programovanie. Žiaci súťažili v 4 vekových kategóriách

       Drobec: 2. a 3. ročník - počet súťažiacich 41 - počet úspešných riešiteľov 11: 100%nú úspešnosť dosiahol žiak 2.B Samuel Kráľ. Ďalší úspešní riešitelia: Alexander Bak, Hana Gulášová, Lukas Bystrický, Dominika Mišíková, Greta Angyalová, Juraj Paduch, Patrik Čavojský, Helena Gigič, Tomáš Urmanič, Alžbeta Cáková

       Bobrík: 4. a 5. ročník - počet súťažiacich 30 - počet úspešných riešiteľov 8: Samuel Bizoň, Daniel Javorka, Linda Déžiová, Lukáš Chren, Dorota Fottová, Dominik Felšo, Jakub Urbanovič, Tomáš Čunderlík

       Benjamín: 6. a 7. ročník - počet súťažiacich 17 - počet úspešných riešiteľov 8: Hannah Mikulová, Simona Kubicseková, Adam Haluška, Ladislav Fábry, Natália Kivoňová, Tomáš Huba, Ladislav Bališ, Vanessa Petrovičová

       Kadet: 8. a 9. ročník - počet súťažiacich 11 - počet úspešných riešiteľov 4: Ján Michal Bzdušek, Nicolas Bizoň, Matej Gurský, Roman Svoboda

       Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

        

        

      • Tvorivé nožnice

      • Žiaci 4.B a 4.C triedy absolvovali interaktívny 60 minútový program zameraný na priestorové tvarovanie papiera pomocou strihania a prekladania /kirigami/. Pod majstrovským vedením p. Karola Krčmára , výtvarníka a dizajnéra  sa vniesli do sveta Papierového kráľovstva, naučili sa vytvoriť jednoduché masky, čiapky, papierové hračky, aj vypočuť si hymnu  kráľovstva, hru na ukulele, didžeridu, píšťalku...

       Ďakujeme za tvorivý zážitok.

       Do strihania, priatelia!

       fotoalbum

      • Zasadnutie Rady rodičov

      • Vážení zástupcovia triednych aktívov ZRPŠ,

       pozývame Vás na zasadnutie Rady rodičov dňa 21.11.2018 o 16.30 v zborovni školy.

      • NOC V ŠKOLE

      • Noc z piatka na sobotu bola pre deti 2.A, 3.A, 3.C a 3.D poriadnym zážitkom. S pani učiteľkami a vychovávateľkami ju prežili v škole. Hneď po príchode každá trieda vypustila do "neba" svoj balón šťastia. Potom sa už rozlúčili s rodičmi a nastala tá pravá zábava. Prezlečení za masky tancovali, súťažili, hrali sa. Dobre padlo občerstvenie od rodičov. Až pred polnocou nastal čas na odmaskovanie a prípravu na spánok. Tomu však predchádzala "strašidelná" rozprávka. Provizórne spálne pomaly utíchali a unavené deti zaspali. Ráno dostal každý pochvalu a malý darček za odvahu a nebojácnosť. A potom sa už ponáhľali za rodičmi, aby im porozprávali o všetkých zážitkoch.  FOTOALBUM

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 pre žiakov 6. - 9. ročníka dňa 21. novembra 2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov

       " TESTOVANIE 5"

        

        Ďakujeme za pochopenie.

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,
       oznamujeme, že momentálne problémy s IZK nie su zo strany školy. Riešime ich spolu s EduPage a nielen naša škola.

        

       Ďakujeme za pripomienky a trpezlivosť.

       Vedenie školy
        

      • ÚČELOVÉ CVIČENIA (ÚC_jeseň) „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 - druhý stupeň (ročníky 5. - 9.)

      • Učivo OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA slúži na integráciu vedomostí získaných a osvojených v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

       Dátum:                                   26.10.2018

       Začiatok:                                8:00 hod.

       Koniec:                                  12:35 hod.

       Oblečenie žiakov:               výstroj - športová (turistická obuv), teplákové (šuštiakové) oblečenie, tričká (odporúčame s dlhými rukávmi), ruksak s občerstvením s dôrazom na zabezpečenie pitného režimu, karta poistenca, prípadne ešte nabitý a zapnutý mobilný telefón

       Príprava žiakov vykonaná dňa: 25.10.2018 triednymi učiteľmi

        

      • E-Testovanie 5-2018 pre piatakov

      • Vážení rodič/rodičia, oznamujeme, že dňa 5. novembra 2018 sa na ZŠ Budatínska 61 uskutoční E-Testovanie 5-2018, ktoré umožní žiakom piateho ročníka absolvovať prípravu na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka a deti tak budú mať možnosť, aby si otestovali úroveň vstupných vedomostí modernou elektronickou formou, a to z predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a MATEMATIKA. Testy sa uskutočnia v rámci vyučovania.

       Vedenie školy

      • TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA 2018

      • V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).

      • Už sme "Budatínci"

      • 17. október bol pre našich prváčikov významný deń. Za zvukov študentskej hymny bol každý z nich veľkou ceruzkou slávnostne pasovaný za "BUDATÍNCA". Spoločne zložili sľub a prísahu, že budú usilovnými žiakmi a dobrými kamarátmi. Pani riaditeľka a zástupkyňa im odovzdali medailu a pani učiteľky  pamätný list. Po  prejdení bránou "Budatínska" sa stali "veľkáčmi". Na záver nám predviedli, čo sa doteraz naučili. Po slávnosti ich čakala minidiskotéka, chutné občersvenie a fotenie s rekvizitami.  fotoalbum

      • Imatrikulácia prvákov

      • Vážení rodičia prvákov,

       srdečne Vás pozývame  na SLÁVNOSTNÚ IMATRIKULÁCIU NAŠICH PRVÁKOV, ktorá sa uskutoční  dňa 17.10.2018 o 14.15 hodine vo vestibule školy.

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 29. októbra 2018  riaditeľské voľno  z organizačných dôvodov.

       Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                       Mgr. Marta Režnáková

                                                                                                 riaditeľka

      • Oznam pre rodičov všetkých žiakov

      • Vážení rodičia,
       srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré bude vo štvrtok 13.9.2018 o 17.00 hod. v jedálni školy. Po jeho skončení asi o 17.20 hod. budú triedne aktívy ZRPŠ, na ktorých si okrem iného zvolíte nové triedne výbory. Zástupca každej triedy sa zúčastní na zasadnutí Rady rodičov o 18.00 hod. v zborovni školy.
        

      • Vzdelávacie poukazy

      • Vážení rodičia,                                                                                                                                                          dnes bol každému žiakovi vydaný Vzdelávací poukaz. Na jeho zadnej strane sú informácie o jeho uplatnení a tiež zoznam krúžkov, ktoré plánujeme viesť. Krúžok bude pracovať za predpokladu, že sa do neho prihlási minimálne 12 žiakov. Prosíme rodičov, aby po zakrúžkovaní jedného z menovaných krúžkov poukaz podpísali obidvaja zákonní zástupcovia a vrátili triednym učiteľom. Ak jeden zo zákonných zástupcov z nejakého dôvodu nemôže poukaz podpísať, informujte o tom triedneho učiteľa. Bližšie informácie môžete dostať na zasadnutí triednych aktívov dňa 13.9.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

      • "Ach - jaj, tie prázdniny boli také krátke..." Takto si dnes povzdychol nejeden žiak. Zároveň sa ale všetci tešili na stretnutie so spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Najslávnostnejší bol tento deň pre našich prváčikov. Väčšina z nich prišla s úsmevom na tvári, no boli aj takí, ktorí mali v očiach obavy. Tie však rýchlo pominuli. Milo ich privítala pani riaditeľka, zástupkyňa, pani učiteľky, vychovávateľky i starší žiaci. V triedach ich čakali pekné nástenky, knihy, darčeky. 

       Nuž milí prváci a všetci žiaci - prajeme vám veľa tvorivosti, úspechov a radosti počas celého školského roka.

      • OZNAM PRE RODIČOV ALE AJ DETI


      • Vyučovanie 4. a 5. septembra 2018: 

       utorok, streda    
       1.stupeň-  4 hodiny do 11:40
       2.stupeň-  5 hodín   do 12:35
       V utorok 4.9.2018 prvé dve vyuč. hodiny triednické hodiny, zvyšné vyučovacie hodiny - preberanie učebníc pre triedy - doplnenie podľa možností a potrieb žiakov.

       Vedenie školy

      • Otvorenie školského roka 2018/2019

      • Začiatok školského roka pre žiakov 2. - 9. ročníka bude 3.9.2018 o 8.30 hodine. Žiaci pôjdu do svojich tried podľa označenia. Budú mať prvú triednicku hodinu so svojimi triednymi učiteľmi. Ich prvé stretnutie skončí o 9.45 hodine.

       Slávnostné privítanie prvákov bude vo vestibule školy o 9.00 hodine. Deti spolu s rodičmi potom pôjdu do svojich tried. Rodičia dostanú prvé potrebné informácie od triednych učiteľov.

       ŠKD bude v prevádzke ráno od 6.00 hodiny a tiež po slávnostnom otvorení školského roka.

       Obedy v ŠJ sa budú podávať o 11.00 hodine.

       Prajeme všetkým žiakom a ich rodičom úspešné vykročenie do nového školského roka.

        

      • Spevácky zbor SUPERAR

      • Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť pre vaše deti navštevovať detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý našej škole ponúkol spoluprácu. Tento zbor združuje deti z rôznych škôl a snaží sa vytvárať širšiu komunitu detí, rodičov a učiteľov. Zbor pravidelne koncertuje na Slovensku aj v zahraničí, najbližší zahraničný projekt je v spolupráci s Wiener Konzerthausom.

       Účasť na programe SUPERAR je bezplatná a deti nemusia spĺňať žiadne vstupné kritériá. Jedinou dôležitou vecou je pravidelná účasť na nácvikoch.

       Skúšky zboru sú v utorok a štvrtok od 14,45 do 16,45 v priestoroch CZŠ Narnia, neďaleko našej školy.

       O organizácii SUPERAR, ktorá má svoju základňu vo Viedni sa môžete dozvedieť viac na www.facebook.com/superarsk a čoskoro aj na internetovej stránke www.superar.sk (zatiaľ si môžete pozrieť www.superar.eu).

      • MAKSÍK

      • Vážení rodičia,

       aj v tomto školskom roku sa môžu žiaci 2. - 4. ročníka zapojiť do matematickej súťaže Maksík. Súťaž organizuje Talentida. Má 5 kôl, žiaci riešia úlohy doma. Poplatok na celý školský rok je 9,50€. Súťažiť môže aj dvojica, v tom prípade platia štartovné na polovicu. Žiaci sa prihlasujú zaplatením štartovného triednej učiteľke alebo zástupkyni pre 1. stupeň. Následne dostanú úlohy a odpovedník 1.kola.