• Výchovný poradca

     • Všeobecné informácie

     • VÝCHOVNÝ PORADCA: Mgr. Lucia Želinská

      PORADENSKO-KONZULTAČNÝ DEŇ: utorok

      E-MAIL: vp.budatinska@centrum.sk

      TELEFÓN: 02/63531173 

       

      VÝCHOVNÝ PORADCA POSKYTUJE:

      1. PORADENSTVO V OSOBNOSTNOM VÝVINE ŽIAKOV
      2. PORADENSTVO VO VZDELÁVACOM VÝVINE
      3. PORADENSTVO V KARIÉROVOM VÝVINE
      4. PORADENSTVO UČITEĽOM

       

      1. PORADENSTVO INDIVIDUÁLNE
      2. PORADENSTVO SKUPINOVÉ

       

      ČNNOSŤ VÝCHOVNÉHO PORADCU :

      l plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže;

      l zabezpečuje komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických zamestnancov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov;

      l spolupracuje s pedagogickými zamestnancami, so školským psychológom;

      l v prípade potreby realizuje výchovné pohovory;

      l venuje osobitnú pozornosť žiakom:

      •  zo sociálne znevýhodneného prostredia,
      •  so zmenenou pracovnou schopnosťou,
      •  s postihnutím,
      •  nadaným a talentovaným žiakom,
      •  s vývinovými poruchami učenia,
      •  s poruchami správania;

      l poskytuje pomoc pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;

      l sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež;

      l aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, o práci výchovného poradcu,  opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní;

      l zúčastňuje sa seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov, spolupracuje s metodikom pre výchovné poradenstvo;

      l spolupracuje s MÚ MČ Petržalka, s ÚPSVaR.