• Novinky

      • RADA RODIČOV - príspevok

       Vážení rodičia,

       príspevok ZRPŠ vo výške 25 eur za dieťa a za každé ďalšie dieťa 5 eur uhraďte, prosím, na účet združenia SK 49 0900 0000 0000 1147 5482. Pri úhrade uveďte do správy prijímateľa meno žiaka a triedu, za ktorého je príspevok uhrádzaný.

      • Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov

       KONZULTAČNÉ HODINY

       Vážení rodičia,

       v prípade, že chcete konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky alebo máte iné otázky na vyučujúcich, dohodnite si prostredníctvom edupage správ stretnutie s konkrétnym učiteľom v čase jeho konzultačných hodín (viď príloha). Učitelia poskytujú konzultácie výhradne v určenom čase a po dohode.

      • TRIEDNE AKTÍVY OZNAM

       Oznam pre rodičov žiakov:

       Dňa 11.9.2019 bude

       15:30 - Triedny aktív 9.a triedy v učebni 9.a

       16:40 - Plenárna schôdza v jedálni - srdečne pozývame

       17:00 - Triedny aktív 1. stupeň

       17:15 - Triedny aktív 2. stupeň (neplatí pre 9.a)

       18:00 - Rada rodičov

      • Školský rok 2019/2020

       Informácie pre rodičov žiakov 1. ročníka

       9.00

       príchod žiakov prvého ročníka v sprievode rodičov

       triedne učiteľky a vychovávateľky si vyzdvihnú žiakov pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy)

       9.15

       slávnostné otvorenie školského roka, privítanie prvákov riaditeľkou školy

      • Školský rok 2019/2020

       OSTATNÉ INFORMÁCIE

       Školský klub detí / ŠKD/ - 1. – 4 ročník

       Pokiaľ vaše dieťa bude navštevovať ŠKD, musí mať uhradený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD vo výške 20 eur/ mesiac , ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do desiateho dňa v príslušnom mesiaci. Do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, triedu, ŠKD.
       Viac informácií na https://skdzsbudatinska.webnode.sk/poplatok-za-skd/

   • Zvonenia

    Streda 16. 10. 2019
   • Fotogaléria

    • OFN Petržalka 2019
    • 2.A v prírodovednom múzeu
    • 4.D vo včelárstve
    • ŚvP SKI Makov 2.A, 3.A, 3.C, 3.D
    • ŚvP Duchonka 4.A, 4.B, 4.C
    • 4.D trieda v ÚĹUVe
    • Zápis detí do 1. ročníka
    • DEŃ OTVORENÝCH DVERÍ PRED ZÁPISOM
    • Triedenie odpadu 2.A a 2.B