• Školský psychológ

    • V  priebehu celého školského roka poskytovanie individuálnej a   skupinovej  psychologickej starostlivosti, podľa potreby jednotlivých žiakov, triednych kolektívov, pedagógov, rodičov a školy – predbežná diagnostika, individuálne a skupinové poradenstvo, konzultácie,  intervencie. Okrem iného to zahŕňa nasledovné:

     Práca so žiakmi nachádzajúcimi sa v  kríze, pri súčasnej spolupráci  so psychológmi CPPPaP.

     Práca s  deťmi zo sociálne a  kultúrne menej podnetného prostredia.

     Poznávanie žiakov s  poruchami správania a  v  spolupráci s  pedagógmi  a rodičmi  pomoc pri vytváraní  opatrení  na zlepšenie situácie.

     Poznávanie neprospievajúcich  žiakov a  žiakov učiacich sa pod svoje možnosti  a  účasť na realizácii účinných intervencií do výchovno- vzdelávacieho procesu.

     V  prípade potreby  zabezpečovanie potrebných vyšetrení v CPPPaP a  spravovanie agendy týkajúcej  sa  vyšetrení v CPPPaP .

     Počas celého školského roka - pomoc pri vytváraní nestresovej  a humánnej atmosféry v škole, ktorá by pozitívne vplývala na žiakov i pedagogických pracovníkov.

     Pomoc pri zlepšovaní vzájomných vzťahov medzi žiakmi navzájom, žiakmi a učiteľmi, učiteľmi navzájom. Prevencia šikany a kyberšikany.

     Podľa  potrieb školy a  aktuálnej situácie – realizácia jednorazových  preventívnych  aktivít  s  rozličným zameraním (formou prednášok, diskusií, hier) – napr. prevencia závislostí, otázky efektívneho učenia, vzťahov, zvládania stresu.

     V prípade potreby sprostredkovanie potrebnej odbornej pomoci – u iných odborníkov, lekárov a pod.

     Monitorovanie aktuálnej situácie počas prestávok v triedach a pomoc pri ich riešení.

      

     Školský psychológ: Mgr. Barbara Korbeľová

     Konzultačno - poradenský deň pre rodičov: utorok, alebo po dohovore- telefonickom,  mailovom

     E-MAIL: bari.korbelova@gmail.com

     TELEFÓN: 0911 789 533

     Kontakt

     Miestnosť: Kabinet školského psychológa, č. 218 Email: bari.korbelova@gmail.com Telefón: 0911789533