• Školský špeciálny pedagóg

    • Milí rodičia

      

     Ak máte pocit, že vaše dieťa nezvláda požiadavky školy, resp. vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom, neváhajte ma kontaktovať. Po odbornom diagnostickom vyšetrení a odporúčaní školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budeme informovaní o silných a slabých stránkach dieťaťa resp. či Vaše dieťa má alebo nemá špeciálno-výchovno vzdelávacie potreby, či jeho stav je možné eliminovať podpornými opatreniami, alebo je nutná integrácia a s tým spojené vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

     Poskytujem starostlivosť žiakom vzdelávajúcim sa formou integrácie.

     Pre optimálny priebeh integrácie spolupracujem predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

     Na spoluprácu sa teší:

     Mgr. Katarína Ondrejovičová

     Mail: ondrejovicova.specialnypedagog@gmail.com

     Konzultácie: po dohovore prostredníctvom mailovej komunikácie

     Kontakt: na webovej stránke školy