• Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka 2020/2021

     • Dôležité upozornenie!


      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia,

      v elektronickej prihláške do 1. ročníka je potrebné zvoliť si (zakliknúť) pre Vaše dieťa NÁBOŽENSKÚ VÝCHOVU alebo ETICKÚ VÝCHOVU.

      T.j. v časti ĎALŠIE INFORMÁCIE treba si zvoliť jeden z predmetov. Ak ste tak neurobili, zmeňte prihlášku po zadaní kódu Vášho formulára a odošlite prihlášku ešte raz.

      Ďakujeme za pochopenie

      Vedenie školy

       

      Oznamenie_o_povinnom_zapise_do_1._rocnika_2020-21.doc

      Skolsky_obvod_pri_ZS_Budatinska_61.doc

      Ponuky_ZS__k_zapisu_do_1.roc._2020-21.docx

       

      Žiadosti:

      Ziadost_o_odklad_2020-21.docx

      Ziadost_o_zaskolenie_dietata_narodeneho_po_31.8.2014.docx

      Ziadost_o_zaskolenie_dietata_nepatriaceho_do_skolskeho_obvodu_ZS_Budatinska.docx


       

      NEKONALO SA!!!


      Základná škola, Budatínska 61, Bratislava 851 06

      Deň otvorených dverí pred zápisom detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

      utorok - 24.03.2020

      streda - 25.03.2020

       

      Deň otvorených dverí v 1.,2. a 3. ročníku podľa priloženého rozvrhu

      termín:  Utorok 24.03.2020

       

      HODINA

       

      PEDAGÓG + PREDMET + ROČNÍK

       

      PEDAGÓG + PREDMET + ROČNÍK

       

      PEDAGÓG + PREDMET + ROČNÍK

      1. hodina

      8.00 - 8.45

      Mgr. Čerňuková

      Matematika - 1. roč.

      1.E trieda

      Mgr. Danková

      Prvouka - 1. roč.

      1.B trieda

      Mgr. Halandová

      Slovenský jazyk –

      2. roč. - 2.B trieda

      2. hodina

      8.55 - 9.40

      Mgr. Slivovská

      Informatika – 2. roč.

      2.A trieda

      Mgr. Moťovská

      Anglický jazyk – 1. roč.

      1.A trieda

       

      -----------------------

       

       

      termín:  Streda 25.03.2020

       

      HODINA

       

      PREDMET + ROČNÍK

       

      PREDMET + ROČNÍK

       

      PREDMET + ROČNÍK

      1. hodina

      8.00 - 8.45

      Mgr. Lazárová

      školský klub detí

      1.B trieda

      Mgr. Rokošná

      Slovenský jazyk - 1. roč. - 1.D trieda

      PaedDr. Rosinová

      Prvouka – 2. roč.

      2.A trieda

      2. hodina

      8.55 - 9.40

      Mgr. Sabolová

      Matematika - 1. roč.

      1.A trieda

      Mgr. Wirthová

      Slovenský jazyk - 1. roč. - 1.C trieda

       

       

      --------------------------

      3. hodina

      9.55 -10.40

      Mgr. Pyšová

      Plávanie –

      3. roč. - 3.A trieda

       

       

      -------------------------

       

       

      --------------------------

       

       POZN:

      V prípade nepredvídateľných okolností je možná zmena v harmonograme konzultačných hodín!!!

       

      Budete mať prváka?
      (Informačný letáčik pre rodičov)

       

      Vážení rodičia!

             Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy. Podľa skúseností pracovníkov centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov.
            Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.
            Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie.
            Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov.


       

      BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

      • samostatne sa obliecť a obuť
      • mať správne stravovacie a hygienické zručnosti
      • vyjadrovať sa plynule
      • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
      • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
      • poznať základné farby
      • spočítať predmety do "päť"
      • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
      • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
      • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
      • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

       

      AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

      • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
      • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
      • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
      • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
      • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
      • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie

      Je pravdepodobné, že Vaše dieťa spĺňa všetky uvedené predpoklady a požiadavky a je dobre    pripravené na školu.
            Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.
            Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžeme spolu s riaditeľstvom základnej školy (len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

      Podrobnejšie informácie o vstupe dieťaťa do 1. ročníka nájdete na www.rodinka.sk.

       

       

      Pomôcky pre žiakov 1. ročníka

      -       veľký zošit bez linajok – formát A4                                                               

      -       obaly na zošity a Šlabikár                                                                                      

      -       ceruzky č. 2                                                                                                   

          plniace pero na atrament                                                                               

      -      sada farbičiek                                                                                                             

      -       súbor zošitov k Šlabikáru – len po dohode s tr. uč. na začiatku šk. roka            

      -       výtvarná výchova :  vodové  farby, štetec plochý a guľatý, pohárik na vodu, nožnice, farebný papier, lepidlo

      -       telesná výchova :    cvičebný úbor, tenisky s bielou podrážkou, vrecko na uloženie vecí – všetko   s vyznačeným menom                                                             

      -       hygienické potreby: mydlo, toaletný papier                                           

      -       prezuvky s bielou podrážkou uložené vo vrecku – všetko s vyznačeným menom