• Režim stravovania v školskej jedálni

    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Budatínska 61, 851 06 Bratislava

      

      

     V záujme zabezpečenia bezproblémového využitia dotácie poskytovanej na podporu a výchovu k stravovacím návykom žiakov ZŠ Budatínska 61 vydáva riaditeľ školy 

      

     Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ Budatínska 61 k organizácii režimu stravovania v školskej jedálni ZŠ Budatínska 61 (ďalej len ŠJ).

      

     Pokyny sú vypracované v zmysle novely zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov, podľa Metodického usmernenia k organizácii stravovania v zariadeniach školského stravovania MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a korešpondujú s odporúčanými postupmi vypracovanými Prvou asociáciou školského stravovania.

      

     A/ Podmienky poskytovania dotácie

     1. Dotácia na nákup potravín vo výške 1,20 €/obed sa poskytuje len žiakovi, ktorý:

     ·         je záväzne prihlásený na pravidelné odoberanie obeda (dotácia neprináleží žiakovi, ktorí nie je prihlásený na pravidelné odoberanie stravy),

     ·         sa zúčastnil na vyučovaní v daný deň aspoň jednu vyučovaciu hodinu,

     ·         sa zúčastnil na súťaži, školskom výlete, celodennej exkurzii a pod., 

     ·         odobral obed

     B/ Zápisný lístok

     1. Zákonní zástupcovia prihlasujú žiaka na stravovanie vyplnením a podpísaním zápisného lístka (iný pre žiaka I. stupňa, iný pre žiaka II. stupňa). Zápisný lístok sa vypĺňa dvojmo – 1x pre zákonného zástupcu, 1x pre vedúcu ŠJ.

     2. Zápisné lístky sú zverejnené na webovej stránke ZŠ. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si zápisný lístok, si ho môžu vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ už od 19. 08. 2019.

     C/ Zabezpečenie diétneho stravovania

     1. Ak si zdravotný stav žiak vyžaduje osobitné diétne stravovanie, zákonní zástupcovia žiaka sú povinní predložiť potvrdenie od odborného lekára – špecialistu – napr. gastroenterológa, diabetológa, imunológa, atď.

     2. Diétne stravovanie žiaka sa zabezpečuje:  

     ·         donáškou obeda do školy (vtedy zákonný zástupca uhrádza režijný poplatok). Podávanie obeda sa zabezpečuje po dohode zákonných zástupcov s riaditeľom a vedúcou ŠJ. Za kvalitu a zdravotnú nezávadnosť hotového prineseného jedla zodpovedajú v plnom rozsahu zákonní zástupcovia.

     ·         individuálnym obedovaním doma. Zákonní zástupcovia sú povinní vyplniť aj tlačivo Oznámenie o individuálnom zabezpečení stravy, ktorého súčasťou je aj potvrdenie odborného lekára – špecialistu. Toto tlačivo musia zákonní zástupcovia žiaka vyplniť 3x (1x pre seba, 1x pre vedúcu ŠJ, 1x pre mestskú časť). Zákonným zástupcom sa režijné náklady neúčtujú.

     3. Pri obidvoch spôsoboch zabezpečenia diétneho stravovania vypláca mestská časť Bratislava-Petržalka dotáciu vo výške 1,20 €/obed na účet zákonných zástupcov iba v prípade, ak sa žiak zúčastnil na vyučovaní, na školskom výlete, celodennej exkurzii a pod.

     D/ Odhlasovanie žiaka z obeda

     1. Na základe zápisného lístka je žiak automaticky prihlásený na každodenný odber obeda, pokiaľ ho zákonní zástupcovia z obeda na konkrétny deň neodhlásia.

     2. Zákonní zástupcovia sú povinní odhlasovať žiaka z obeda vopred do 14.00 h predchádzajúceho dňa. Odhlášky, ktoré nebudú predložené do stanovenej hodiny, nebudú akceptované a zákonní zástupcovia pripravený obed uhradia v plnej výške (suma im bude stiahnutá z preddavku plnej úhrady na nákup potravín, ktorí musia uhradiť na plný počet stravovacích dní na mesiac september (uvedené v záväznej prihláške na stravovanie).

     3. V odôvodnených prípadoch, ak zákonní zástupcovia nestihnú odhlásiť žiaka do 14.00 predchádzajúceho dňa z dôvodu choroby, návštevy lekára, keď sa žiak nestihne vrátiť do školy, môžu si prísť odobrať obed do obedára iba v prvý deň choroby od 12.00 do 12.15. Obed však hradia v plnej výške, lebo žiak nesplnil podmienku účasti na vyučovaní.

     4. Ak zákonní zástupcovia opakovane porušujú režim stravovania, ktorého súčasťou je aj odhlasovanie žiaka z obeda, môže ZŠ žiaka vylúčiť zo školského stravovania. Podmienky, kedy ZŠ vylúči žiaka zo stravovania, stanoví ZŠ v školskom poriadku.     

     E/ Úhrada stravného

     1. Poplatok za obedy sa skladá z dvoch zložiek:

     ·         doplatku k príspevku na dotáciu 1,20 € na nákup potravín,

     ·         úhrady režijných nákladov.

     2. Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.

     3. Na mesiac september uhrádzajú zákonní zástupcovia preddavok plnej úhrady na nákup potravín, na plný počet pracovných dní v zmysle schváleného finančného pásma podľa platného VZN (aktuálne 0,01 €/obed/žiak I. stupňa, 0,10 €/obed/žiak II. stupňa) + režijné náklady (aktuálne 0,40 €/obed/žiak).

     4. Ak zákonní zástupcovia porušia režim stravovania, ktorého súčasťou je odhlasovanie žiaka z obeda do 14.00 h predchádzajúceho dňa, obed sú povinní uhradiť v plnej výške.  V prípade neuhradenia bude účtovaná plná sumu preddavku za september slúžiť na účely úhrady neodhlásených obedov. Ak zákonní zástupcovia vyčerpajú celú sumu preddavku, znovu musia úhradu preddavku zrealizovať, inak bude žiak vylúčený zo stravovania.

     5. Preddavok, prípadne jeho zostatok, bude zákonným zástupcom vyúčtovaný po ukončení školského roka. Ak žiak ukončí školskú dochádzku na ZŠ v priebehu školského roka alebo  ho zákonní zástupcovia písomne odhlásia zo školského stravovania v priebehu školského roka, bude im preddavok vyúčtovaný v nasledujúcom mesiaci po mesiaci, v ktorom oznámili tieto skutočnosti.

     6. Vyplnením a podpísaním zápisného lístka stravníka sa zákonní zástupcovia žiaka zaväzujú dodržiavať podmienky organizácie režimu stravovania, včas odhlasovať žiaka z obedov a pravidelne mesačne do 25. uhrádzať poplatky za stravovanie.

      

     Záverečné ustanovenia

      

     1. Tieto pokyny boli prerokované na Zasadnutí RZ a triednych aktívoch.

     2. Pokyny sú povinní dodržiavať všetci zákonní zástupcovia žiakov ZŠ Budatínska 61

     3. Pokyny sú zverejnené na webovom sídle ZŠ: www.zsbudatinska.edupage.org

     3. Tieto pokyny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01. 07. 2019.

      

      

      

      

     Bratislava 28. 06. 2019                                                                     Mgr. Marta Režnaková

                                                                                                                    riaditeľka ZŠ

        

      

     Prílohy:

     1. Zápisný lístok stravníka I. stupeň ZŠ

     2. Zápisný lístok stravníka II. stupeň ZŠ

     3. Oznámenie o individuálnom zabezpečení diétnej stravy

      

     ZÁPISNÝ  LÍSTOK STRAVNÍKA I. stupeň ZŠ

     Záväzne prihlasujeme svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania:

     Školská jedáleň pri ZŠ Budatínska 61 v Bratislave od .............................

      

     Meno a priezvisko žiaka:........................................................            Trieda: .............................

     Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):.............................................................................

     Kontakt na účely komunikácie: tel. č...........................mailová adresa:............................................

     Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.................................................................................

     Kontakt na účely komunikácie: tel. č........................mailová adresa:...............................................

      

     Spôsob úhrady nákladov na nákup potravín (ďalej „stravné“) a režijné náklady školskej jedálne (ďalej „ŠJ“) – pokyny pre zákonných zástupcov:

     Úhrada za stravovanie sa realizuje formou:

     a) trvalý príkaz          b) internetbanking                 

      

     Na mesiac september uhrádzajú zákonní zástupcovia žiaka plnú sumu na nákup potravín a režijné náklady na celý počet pracovných dní v mesiaci

     25,41, € - poplatok za nákup potravín (21 dní x 1,21 €/deň)

     8,40 € - poplatok za režijné náklady (21 dní x 0,40 €/deň)

     Spolu: 33,81 €

     Preddavok plnej úhrady za september na nákup potravín (21 dní x 1,20 € dotácia =25,20 €) bude použitý v prípade, že zákonní zástupcovia neodhlásia žiaka včas zo stravovania. Ak zákonní zástupcovia vyčerpajú celú sumu preddavku, znova musia úhradu zrealizovať.  Preddavok bude zákonným zástupcom zúčtovaný na konci školského roka, najneskôr do 15.7. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € bude preddavok na stravovanie vrátený zákonným zástupcom žiaka v plnej výške.

      

             Úhradu za september je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019

                                                  IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009     

     Úhrada za stravné a réžiu za nasledujúce mesiace sa realizuje vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa poplatok vzťahuje.

     Poplatky v nasledujúcich mesiacoch budú účtované s dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z MPSVaR SR.

     Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a správny variabilný symbol, ktorý má pridelený každý žiak. Zákonní zástupcovia ho nájdu na edupage stránke prostredníctvom svojich prístupových údajov. Vzniknutý možný preplatok bude automaticky odpočítaný v platbe za stravné na nasledujúci mesiac.

      

     Číslo účtu, na ktorý bude vrátený preplatok preddavku na stravovanie zákonným zástupcom dieťaťa po ukončení školského roka :

     IBAN ...........................................................................................................

     Výšku nákladov na stravovanie určuje VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019

     Stravník- žiak ZŠ  I. stupeň – obed:

     Stravník s dotáciou : 0,41 €/deň, 

      

     Podmienky  organizácie režimu stravovania:

     Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné do 14.00 h v predchádzajúci pracovný deň, z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.

     V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odobral stravu. Na základe uvedeného zákonní zástupcovia žiaka berú na vedomie, že sú povinní, v prípade neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese žiaka zo stravy včas odhlásiť,  alebo uhradiť plnú úhradu príspevku na stravovanie. V prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonní zástupcovia uhrádzajú stravu za všetky dni neprítomnosti žiaka.

     V prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať v čase od 12.00 do 12.15 h, ale v takomto prípade v zmysle zákona stravník uhrádza plnú sumu príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov (1,61 €/obed. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si ďalší čip pri strate čipu v ZŠ. Cena ďalšieho čipu je 2 €.

     Možnosti odhlasovania zo stravy:

      

     • on line: na edupage stránke prostredníctvom svojich prístupových údajov.
     • telefonicky 02/63829207

      

     Súhlas zákonných zástupcov žiaka:

     Svojimi podpismi udeľujeme súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ŠJ pri ZŠ Budatínska61 so spracovaním osobných údajov žiaka a jeho zákonných zástupcov a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, meno, priezvisko zákonných zástupcov, telefonický a mailový kontakt, a číslo účtu, na ktorý bude zasielané vyúčtovanie za stravu.

     Sme si vedomí,  že tento súhlas môžeme kedykoľvek písomne odvolať.

      

     Záverečné ustanovenia:

     1.    Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní nahlasovať vedúcej ŠJ zmeny v kontaktných údajoch.

     2.    Zápisný lístok na stravovanie je platný na dobu určitú, t.j. odo dňa jeho odovzdania do zariadenia školského stravovania do dňa nasledujúceho:

     a)    po písomnom odhlásení dieťaťa zo školského stravovania zákonnými zástupcami

     b)   do dňa, kedy žiak ukončí školskú dochádzku v ZŠ Budatínska 61

     Svojimi podpismi potvrdzujeme, že súhlasíme so všetkými podmienkami organizácie
     a režimu stravovania v ŠJ ZŠ Budatínska 61.

      

      

     ---------------------------------------------                             ----------------------------------------------

     podpis zákonného zástupcu dieťaťa                                    podpis zákonného zástupcu dieťaťa

      

                     matka                                                                                       otec

      

      

      

      

      

     V ...............................................,  dňa....................

      

      

      

     ZÁPISNÝ  LÍSTOK STRAVNÍKA II. stupeň ZŠ

     Záväzne prihlasujeme svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania:

     Školská jedáleň pri ZŠ Budatínska 61 v Bratislave od ...................................

      

     Meno a priezvisko žiaka: ............................................................Trieda:......................................

     Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):............................................................................

     Kontakt na účely komunikácie: tel. č......................mailová adresa:.................................................

     Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):...............................................................................

     Kontakt na účely komunikácie: tel. č...............................mailová adresa:..........................................

      

     Spôsob úhrady nákladov na nákup potravín (ďalej „stravné“) a režijné náklady školskej jedálne (ďalej „ ŠJ“) – pokyny pre zákonných zástupcov:

     Úhrada za stravovanie sa realizuje formou:

     a)      trvalý príkaz           b) internetbanking                 

      

     Na mesiac september uhrádzajú  zákonní zástupcovia žiaka plnú sumu za potraviny a režijné náklady na celý počet pracovných dní v mesiaci

     27,30 € - poplatok za nákup potravín (21 dní x 1,30 €/deň)

     8,40 € - poplatok za režijné náklady (21 dní x 0,40 €/deň)

     Spolu: 35,70 €

     Preddavok plnej úhrady za september na nákup potravín (21 dní x 1,20 € dotácia =25,20 €) bude použitý v prípade, že zákonní zástupcovia neodhlásia včas dieťa zo stravovania. Ak zákonní zástupcovia vyčerpajú celú sumu preddavku, znova musia úhradu zrealizovať.  Preddavok bude zákonným zástupcom zúčtovaný na konci školského roka, najneskôr do 15.7. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € bude preddavok na stravovanie vrátený zákonným zástupcom dieťaťa v plnej výške.

      

              Úhradu za september je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019

                                      IBAN : SK51 5600 0000 0094 0107 3009     

      

     Úhrada za stravné za nasledujúce mesiace sa realizuje vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu na ktorý sa poplatok vzťahuje. Poplatky v nasledujúcich mesiacoch budú účtované s dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z MPSVaR SR.

     Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a správny variabilný symbol, ktorý má pridelený každý žiak. Zákonní zástupcovia ho nájdu na edupage stránke prostredníctvom svojich prístupových údajov. Vzniknutý možný preplatok bude automaticky odpočítaný v platbe za stravné na nasledujúci mesiac.

      

     Číslo účtu, na ktorý bude vrátený preplatok preddavku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka :

     IBAN ...........................................................................................................

     Výšku nákladov na stravovanie určuje VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka

     č. 7/2019

     Stravník-žiak ZŠ II.stupeň – obed:

     Stravník s dotáciou: 0,50 €/deň,

      

     Podmienky  organizácie režimu stravovania:

     Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť zo stravovania je potrebné do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.

     V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu v škole  a odobral stravu. Na základe uvedeného zákonní zástupcovia dieťaťa berú na vedomie, že sú povinní, v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť,  alebo uhradiť plnú úhradu príspevku  na stravovanie. V prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonní zástupcovia uhrádzajú stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

     V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať v čase od 12.00 do 12.15 h, ale v takomto prípade v zmysle zákona stravník uhrádza plnú sumu príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov (1,70 €/obed). Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si ďalší čip pri strate v ZŠ. Cena ďalšieho čipu je  2 €.

     Možnosti odhlasovania zo stravy:  

      

     • on line: na edupage stránke prostredníctvom svojich prístupových údajov
     • telefonicky na t.č.0263829207

      

      Súhlas zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka:

     Svojimi podpismi udeľujeme súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ŠJ pri ZŠ Budatínska 61 so spracovaním osobných údajov žiaka a jeho zákonných zástupcov a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, meno, priezvisko zákonného zástupcu, telefonický a mailový kontakt a číslo účtu, na ktorý bude zasielané vyúčtovanie za stravu.

     Sme si vedomí,  že tento súhlas môžeme kedykoľvek písomne odvolať.

      

     Záverečné ustanovenia:

     1. Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní nahlasovať vedúcej ŠJ zmeny v kontaktných údajoch.

     2. Zápisný lístok na stravovanie je platný na dobu určitú, t.j. odo dňa jeho odovzdania do zariadenia školského stravovania do dňa nasledujúceho:

     a) po písomnom odhlásení žiaka zo školského stravovania zákonnými zástupcami

     b) do dňa, kedy žiak ukončí školskú dochádzku v ZŠ Budatínska 61

      

     Svojimi podpismi potvrdzujeme, že súhlasíme so všetkými podmienkami organizácie
     a režimu stravovania v ŠJ ZŠ Budatínska 61

      

      

      

     ---------------------------------------------                             ----------------------------------------------

     podpis zákonného zástupcu dieťaťa                                    podpis zákonného zástupcu dieťaťa

      

                     matka                                                                                            otec

     V Bratislave, dňa..............................              

     Oznámenie o individuálnom zabezpečovaní diétnej stravy

     Školská jedáleň pri Základnej škole Budatínska 61 v Bratislave od .............................

      

     Meno a priezvisko dieťaťa:...................................................... Trieda:..........................................

     Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...............................................................................

     Kontakt na účely komunikácie: tel. č........................mailová adresa..................................................

     Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):..................................................................................

     Kontakt na účely komunikácie telefóne č.:...................mailová adresa.............................................

      

     Na základe predloženého posúdenia odborného lekára čestne prehlasujeme, že naše dieťa       .................................................................................................nemôže konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni a stravu mu budeme zabezpečovať individuálne od dňa: ...............................

      

     A) donáškou do ZŠ od dňa: ............................(Režijné náklady sa účtujú)

      

     B) žiak sa bude stravovať doma od dňa: .............................. (Režijné náklady sa neúčtujú)

      

     Podmienky organizácie režimu stravovania pri individuálnom zabezpečovaní diétnej stravy donáškou do základnej školy:       

      

     a.    diétnu stravu môže zákonný zástupca zabezpečovať žiakovi donáškou len na základe predloženia potvrdenia od odborného lekára,

     b.   zákonný zástupca je povinný neodkladne písomne informovať vedúcu ŠJ o každej aktuálnej zmene zdravotného stavu žiaka súvisiaceho s diétnym stravovaním,

     c.    za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu hotového prineseného jedla pre žiaka do ZŠ zodpovedá zákonný zástupca v plnom rozsahu, 

     d.   zákonný zástupca je povinný priniesť stravu do ZŠ v uzatvorenej termonádobe alebo nádobe vhodnej na ohrev v mikrovlnnej rúre,

     e.    zákonnému zástupcovi, ktorý zabezpečuje stravu žiakovi donáškou, sa účtujú režijné náklady  v zmysle platného VZN č. ..../2019 (0,40 €/obed),

     f.     zákonný zástupca žiaka je povinný nahlasovať vedúcej ŠJ každú neprítomnosť žiaka v ZŠ, na základe čoho mu bude krátený poplatok za režijné náklady.

      

     Spôsob úhrady režijných nákladov

     Pri donáške stravy do školy je výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na uskladnenie a servírovanie stravy 0,40 €/deň.

     Úhrada režijných nákladov sa realizuje vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý       predchádza mesiacu, na ktorý sa poplatok vzťahuje na účet školskej jedálne :

      

     IBAN :  SK51 5600 0000 0094 0107 3009

      

     Forma úhrady:

     a)      trvalý príkaz           b) internetbanking                 

      

     Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a správny variabilný symbol, ktorý má pridelený každý žiak. Zákonní zástupcovia ho nájdu na edupage stránke prostredníctvom svojich prístupových údajov. Vzniknutý možný preplatok bude automaticky odpočítaný v platbe za stravné na nasledujúci mesiac.

      

      

      

     Spôsob úhrady dotácie na podporu k stravovacím návykom žiakov:

     ·         zákonným zástupcom vypláca dotáciu zriaďovateľ ZŠ na účet, ktorý zákonní zástupcovia uviedli v oznámení, preddavkovo za mesiac september a na ďalšie mesiace po zúčtovaní odstravovaného mesiaca na základe dochádzky, vždy do 15. dňa daného mesiaca. Dotácia 1,20 €/deň bude poskytnutá len za dni, kedy sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ.

     ·         dotácia sa vypláca len tým zákonným zástupcom žiaka, ktorí sa preukážu potvrdením od  odborného lekára – špecialistu.

      

     Číslo účtu zákonného zástupcu, na ktorý bude vyplácaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka:

     IBAN...................................................................................................................

      

     Záverečné ustanovenia

      

     Oznámenie o donáške stravy je platné na dobu určitú, t. j. od dňa jej odovzdania do zariadenia školského stravovania do dňa nasledujúceho

     a)      po písomnom oznámení o ukončení potreby diétneho stravovania žiaka a vyplnením záväznej prihlášky na školské stravovanie zákonnými zástupcami,

     b)      do dňa, kedy žiak ukončí školskú dochádzku v ZŠ Budatínska 61

      

     Svojimi podpismi udeľujeme súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ZŠ Budatínska 61 a Miestneho úradu Bratislava-Petržalka so spracovaním osobných údajov žiaka, ktorého sme zákonnými zástupcami a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel individuálneho zabezpečovania diétnej stravy v rozsahu:

     • meno a priezvisko žiaka,
     • meno, priezvisko zákonných zástupcov, telefonický a mailový kontakt,
     • číslo účtu zákonného zástupcu žiaka,
     • lekárske potvrdenie o diagnóze ktorá vyžaduje osobitné stravovanie.

      

     Sme si vedomí, že tento súhlas môžeme kedykoľvek písomne odvolať.

      

     Svojimi podpismi potvrdzujeme, že berieme na vedomie všetky hore uvedené pravidlá organizácie režimu stravovania zabezpečovaného individuálnou donáškou a zaväzujeme sa ich dodržiavať.

      

      

     .........................................................                         ..................................................................

     podpis zákonného zástupcu dieťaťa                                           podpis zákonného zástupcu dieťaťa

                         matka                                                                                               otec

      

      

      

     V Bratislave, dňa .............2019.         

                                                   

      

     Príloha: Potvrdenie od odborného lekára - špecialistu (gastroenterológ, imunológ, diabetológ, alergológ...)