• Novinky

      • Školský časopis

      • Milí kamaráti, milí rodičia, milí čitatelia!

       S radosťou púšťame do sveta 2. číslo nášho časopisu Zelenou o nás. Veríme, že sa Vám bude páčiť. Číslo sme pripravovali s veľkou radosťou. Je o novinkách v škole, o našich radostiach, obavách, našej tvorbe, kultúre, prírode i o úspechoch. A tých nebolo málo. Prajeme príjemné čítanie:-)

       Vaša redakčná rada

        

       Zelenou_o_nas__2._cislo.pdf

      • Jarné prázdniny

      • Milí naši žiaci,vážení rodičia,

        

       prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin.

       Oddýchnite si, naberte veľa síl na pokračovanie v školských povinnostiach a najmä zostaňte všetci zdraví.

        

       Zamestnanci školy

        

        

      • Naši žiaci na popredných miestach...

      • V priebehu mesiacov január a február prebehli okresné kolá olympiád z viacerých predmetov a žiaci našej školy sa v rôznych kategóriách dokázali umiestniť aj na popredných miestach.

       Okresné kolo matematickej olympiády:

       1. miesto - Nela CEC, Marek GRU

       3. miesto - Matej BÚL

        

       Okresné kolo geografickej olympiády:

       3. miesto - Simon BYS (postup do krajského kola)

        

       Okresné kolo biologickej olympiády:

       1. miesto v projektovej časti - Tadeáš BRU (postup do krajského kola)

       3. miesto - Emma SOT

        

       Okresné kolo dejepisnej olympiády:

       1. miesto - Simon BYS (postup do krajského kola)

       3. miesto - Emma SOT

        

       Našim víťazom srdečne blahoželáme, držíme im palce v ďalších postupových kolách a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich účasť.

       Vedenie školy

        

      • Víkendové testovanie Petržalka

      • https://www.petrzalka.sk/testovanie/

       Na webovej stránke Petržalky nájdete zoznam odberných miest, na ktorých bol zriadený objednávkový systém:

       https://www.petrzalka.sk/testovanie/

      • Nástup do školy od 15.2.2021

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       na základe rozhodnutia starostu MČ Bratislava – Petržalka, od 15.2.2021 otvárame prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

       Žiaci 3. a 4. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Organizácia prezenčného vzdelávania:

       -          nástup od 7.30 hod.

       o   1. ročník vchádza hlavným vchodom,

       o   2. ročník vchádza bočným vchodom pre I. stupeň.

       -          pri vstupe do školy predkladajú zákonní zástupcovia čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha) VyhlasenieBezinfekcnostRodicia.docx  a k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie (nie staršie ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke;

       -          rodičia (zákonní zástupcovia) nemôžu vstupovať do budovy školy.

       -          vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 do 11.40 hod. – s upraveným rozvrhom vyučovacích hodín vás oboznámia vyučujúci;

       -          ŠKD bude zabezpečený od 11.40 do 16.30 hod.;

       STRAVOVANIE

       -          Všetci žiaci 1. a 2. ročníka sú prihlásení na stravu v ŠJ. V prípade, že nemáte záujem o stravovanie vášho dieťaťa, je potrebné ho najneskôr do 15.2.2021 do 7.30 hod. odhlásiť. Žiaci 3. a 4. ročníka sú zo stravy odhlásení.

       -          Stravovanie v ŠJ bude zabezpečené po skupinách:

       1. skupina: I. A, I. B a I. C – 11.40 – 12.05 hod.

       2. skupina: I. D,  I. E a II. C  – 12.05 – 12.30 hod.

       3. skupina: II. A, II. D – 12.30 – 12.55 hod.

       4. skupina: II. B – 12.55 – 13:15 hod.

        

       -          Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň dochádzky okrem štandardného vybavenia:

                dve rúška (jedno na tvári a jedno náhradné), 

                papierové jednorazové vreckovky.

       -         Zákonný zástupca je povinný každé ráno skontrolovať zdravotný stav dieťaťa, ak dieťa vykazuje symptómy akéhokoľvek ochorenia, zákonný zástupca ho nesmie poslať do školy a musí postupovať v zmysle platných opatrení.

       -          Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.      • Súťaž Maksík - odovzdanie

      • Informácia pre zákonných zástupcov detí, ktoré robia súťaž Maksík:

       Informácia pre zákonných zástupcov detí, ktoré robia súťaž Maksík:

       Termín odoslania odpovedníkov 3. kola predlžujú autori súťaže do 2.2.2021. Deti, ktoré sa vrátia do škôl, môžu k tomuto termínu odovzdať papierové odpovedníky. Od 19.1. je na stránke súťaže talentida.sk prístupný aj elektronický odpovedník. Autori vás žiadajú, aby ste si vybrali jednu z týchto dvoch možností (odovzdať papierový odpovedník v škole p.uč. Szolcsányiovej, alebo vyplniť odpovede elektronicky) a pokiaľ to nie je nutné, nezasielať odpovede naskenované mailom. Všetky uvedené informácie sú zverejnené aj na stránke súťaže.

      • Dištančné vyučovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

        

       dištančné vzdelávanie pre I. aj II. stupeň pokračuje. O jeho skončení Vás budeme informovať.

      • Režijné náklady

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       miestne zastupiteľstvo schválilo s účinnosťou od 1.1.2021 nové VZN o zmene režijných poplatkov, ktoré sú uvedené v prílohe. Miestne zastupiteľstvo ich odôvodnilo neustálym zvyšovaním prevádzkových nákladov z dôvodu zvyšovania personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ako aj z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov v ŠJ.


       prispevky_rodicov_2021.docx

      • Dištančné vyučovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       dovoľte nám popriať Vám a Vašim blízkym všetko dobré v novom roku 2021 a najmä veľa zdravia a sily.

       Od 11.1.2021 bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou pre I. aj II. stupeň základnej školy cez platformu MS Teams. Vyučovanie je povinné a akékoľvek nezrovnalosti prosíme konzultovať s triednou pani učiteľkou / triednym pánom učiteľom. Informácie o rozvrhoch pre I. stupeň počas dištančného vzdelávania dostanete od triednych pani učiteliek.

        

      • Školské kolo Dejepisnej olympiády

      • Dňa 11.12.2020 sme na našej škole usporiadali online školské kolo DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY. Všetci žiaci, ktorí sa školského kola zúčastnili, boli úspešnými riešiteľmi. Medzi najlepších patrili:

        

       Kategória F: 6. ročník.

       1. miesto Michaela Csá

       2. miesto Lukáš Chr

       3. miesto Klára Pad

        

       Kategória E: 7. ročník

       1. miesto Simon Bys

       2. miesto Peter Hor

        

       Kategória D: 8. ročník

       1. miesto Emma Sot

       2. miesto Hannah Mik

        

       Kategória C: 9. ročník

       1. miesto Filip Čer

       2. miesto Nikolas Bin

       3. miesto Ivana Bru

        

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a postupujúcim do okresného kola držíme palce, nech sa im v reprezentácii naďalej darí.

        

       Mgr. Eva Mackaničová, Mgr. Michaela Sotáková

        

      • Školské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 4.12.2020 sme na našej škole dištančnou formou usporiadali 49. ročník školského kola OLYMPIÁDY Z GEOGRAFIE. Cieľom je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí a vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti.

       Na prvých troch miestach sa umiestnili:

        

       Kategória G: 5. ročník.

       1. miesto Marek Gru

       2. miesto Simona Bla

       3. miesto Alžbeta Cá

        

       Kategória F: 6-7. ročník

       1. miesto Ela An

       2. miesto Tomáš Mar

       3. miesto Simon Bys

        

       kategória E: 8-9 . ročník

       1. miesto Michal Šte

       2. miesto Emma So

       3. miesto  nebolo udelené 

        

       Všetkým, ktorí postupujú do okresného kola držíme palce. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za účasť.

       Mgr. Ľubica Maďarová a vedenie školy.

        

        

        

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 27.11.2020 sme v škole usporiadali 31. ročník školského kola OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU s cieľom zistiť a porovnať jazykovú úroveň našich žiakov. Keďže ANGLIČTINA, tvorí neoddeliteľnú súčasť života tejto mladej generácie, každoročne je preto čoraz vyššia jazyková úroveň  našich súťažiacich. Veľmi nás potešilo, že práve v konverzácii v cudzom jazyku, jednej z aktívnych jazykových zručností, boli súťažiaci najúspešnejší.

       Jedenásť najlepších angličtinárov – reprezentantov 7. až 9. ročníka bolo testovaných v týchto jazykových schopnostiach - počúvanie s porozumením, použitie gramatiky a slovnej zásoby, čítanie s porozumením a príbeh podľa obrázka a rolová hra.

                   Víťazom

       Lare B. – kategória 1.A,

       Martinovi H. – kategória 1.B,

       ktorí postupujú na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2021, držíme palce “fingers crossed“.           

       Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za účasť.

       PaedDr. Jana Kubínyi, Mgr. Anna Kučerová a vedenie školy

        

      • Súťaž iBobor

      • Na našej škole prebieha informatická súťaž iBobor pre prihlásených žiakov v nasledovných dňoch:

       10.11. žiaci 2. a 3. ročníka

       11.11. žiaci 6. a 7. ročníka

       13.11. žiaci 4. a 5. ročníka

       16.11. žiaci 8. a 9. ročníka

       Prajeme veľa úspechov.

      • Zrekonštruované sociálne zariadenia

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       prednedávnom boli v našej škole zrekonštruované sociálne zariadenia v trakte B3. Veríme, že táto pozitívna zmena ovplyvní správanie našich detí. V prípade poškodenia budeme postupovať v zmysle školského poriadku a spôsobenú škodu bude musieť zákonný zástupca uhradiť. Veríme, že z nových sociálnych zariadení sa budeme tešiť čo najdlhšie.