• Novinky

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 pre žiakov 6. - 9. ročníka dňa 21. novembra 2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov

       " TESTOVANIE 5"

        

        Ďakujeme za pochopenie.

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,
       oznamujeme, že momentálne problémy s IZK nie su zo strany školy. Riešime ich spolu s EduPage a nielen naša škola.

        

       Ďakujeme za pripomienky a trpezlivosť.

       Vedenie školy
        

      • ÚČELOVÉ CVIČENIA (ÚC_jeseň) „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 - druhý stupeň (ročníky 5. - 9.)

      • Učivo OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA slúži na integráciu vedomostí získaných a osvojených v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

       Dátum:                                   26.10.2018

       Začiatok:                                8:00 hod.

       Koniec:                                  12:35 hod.

       Oblečenie žiakov:               výstroj - športová (turistická obuv), teplákové (šuštiakové) oblečenie, tričká (odporúčame s dlhými rukávmi), ruksak s občerstvením s dôrazom na zabezpečenie pitného režimu, karta poistenca, prípadne ešte nabitý a zapnutý mobilný telefón

       Príprava žiakov vykonaná dňa: 25.10.2018 triednymi učiteľmi

        

      • E-Testovanie 5-2018 pre piatakov

      • Vážení rodič/rodičia, oznamujeme, že dňa 5. novembra 2018 sa na ZŠ Budatínska 61 uskutoční E-Testovanie 5-2018, ktoré umožní žiakom piateho ročníka absolvovať prípravu na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka a deti tak budú mať možnosť, aby si otestovali úroveň vstupných vedomostí modernou elektronickou formou, a to z predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a MATEMATIKA. Testy sa uskutočnia v rámci vyučovania.

       Vedenie školy

      • TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA 2018

      • V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).

      • Už sme "Budatínci"

      • 17. október bol pre našich prváčikov významný deń. Za zvukov študentskej hymny bol každý z nich veľkou ceruzkou slávnostne pasovaný za "BUDATÍNCA". Spoločne zložili sľub a prísahu, že budú usilovnými žiakmi a dobrými kamarátmi. Pani riaditeľka a zástupkyňa im odovzdali medailu a pani učiteľky  pamätný list. Po  prejdení bránou "Budatínska" sa stali "veľkáčmi". Na záver nám predviedli, čo sa doteraz naučili. Po slávnosti ich čakala minidiskotéka, chutné občersvenie a fotenie s rekvizitami.  fotoalbum

      • Imatrikulácia prvákov

      • Vážení rodičia prvákov,

       srdečne Vás pozývame  na SLÁVNOSTNÚ IMATRIKULÁCIU NAŠICH PRVÁKOV, ktorá sa uskutoční  dňa 17.10.2018 o 14.15 hodine vo vestibule školy.

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 29. októbra 2018  riaditeľské voľno  z organizačných dôvodov.

       Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                       Mgr. Marta Režnáková

                                                                                                 riaditeľka

      • Oznam pre rodičov všetkých žiakov

      • Vážení rodičia,
       srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré bude vo štvrtok 13.9.2018 o 17.00 hod. v jedálni školy. Po jeho skončení asi o 17.20 hod. budú triedne aktívy ZRPŠ, na ktorých si okrem iného zvolíte nové triedne výbory. Zástupca každej triedy sa zúčastní na zasadnutí Rady rodičov o 18.00 hod. v zborovni školy.
        

      • Vzdelávacie poukazy

      • Vážení rodičia,                                                                                                                                                          dnes bol každému žiakovi vydaný Vzdelávací poukaz. Na jeho zadnej strane sú informácie o jeho uplatnení a tiež zoznam krúžkov, ktoré plánujeme viesť. Krúžok bude pracovať za predpokladu, že sa do neho prihlási minimálne 12 žiakov. Prosíme rodičov, aby po zakrúžkovaní jedného z menovaných krúžkov poukaz podpísali obidvaja zákonní zástupcovia a vrátili triednym učiteľom. Ak jeden zo zákonných zástupcov z nejakého dôvodu nemôže poukaz podpísať, informujte o tom triedneho učiteľa. Bližšie informácie môžete dostať na zasadnutí triednych aktívov dňa 13.9.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

      • "Ach - jaj, tie prázdniny boli také krátke..." Takto si dnes povzdychol nejeden žiak. Zároveň sa ale všetci tešili na stretnutie so spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Najslávnostnejší bol tento deň pre našich prváčikov. Väčšina z nich prišla s úsmevom na tvári, no boli aj takí, ktorí mali v očiach obavy. Tie však rýchlo pominuli. Milo ich privítala pani riaditeľka, zástupkyňa, pani učiteľky, vychovávateľky i starší žiaci. V triedach ich čakali pekné nástenky, knihy, darčeky. 

       Nuž milí prváci a všetci žiaci - prajeme vám veľa tvorivosti, úspechov a radosti počas celého školského roka.

      • OZNAM PRE RODIČOV ALE AJ DETI


      • Vyučovanie 4. a 5. septembra 2018: 

       utorok, streda    
       1.stupeň-  4 hodiny do 11:40
       2.stupeň-  5 hodín   do 12:35
       V utorok 4.9.2018 prvé dve vyuč. hodiny triednické hodiny, zvyšné vyučovacie hodiny - preberanie učebníc pre triedy - doplnenie podľa možností a potrieb žiakov.

       Vedenie školy

      • Otvorenie školského roka 2018/2019

      • Začiatok školského roka pre žiakov 2. - 9. ročníka bude 3.9.2018 o 8.30 hodine. Žiaci pôjdu do svojich tried podľa označenia. Budú mať prvú triednicku hodinu so svojimi triednymi učiteľmi. Ich prvé stretnutie skončí o 9.45 hodine.

       Slávnostné privítanie prvákov bude vo vestibule školy o 9.00 hodine. Deti spolu s rodičmi potom pôjdu do svojich tried. Rodičia dostanú prvé potrebné informácie od triednych učiteľov.

       ŠKD bude v prevádzke ráno od 6.00 hodiny a tiež po slávnostnom otvorení školského roka.

       Obedy v ŠJ sa budú podávať o 11.00 hodine.

       Prajeme všetkým žiakom a ich rodičom úspešné vykročenie do nového školského roka.

        

      • Spevácky zbor SUPERAR

      • Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť pre vaše deti navštevovať detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý našej škole ponúkol spoluprácu. Tento zbor združuje deti z rôznych škôl a snaží sa vytvárať širšiu komunitu detí, rodičov a učiteľov. Zbor pravidelne koncertuje na Slovensku aj v zahraničí, najbližší zahraničný projekt je v spolupráci s Wiener Konzerthausom.

       Účasť na programe SUPERAR je bezplatná a deti nemusia spĺňať žiadne vstupné kritériá. Jedinou dôležitou vecou je pravidelná účasť na nácvikoch.

       Skúšky zboru sú v utorok a štvrtok od 14,45 do 16,45 v priestoroch CZŠ Narnia, neďaleko našej školy.

       O organizácii SUPERAR, ktorá má svoju základňu vo Viedni sa môžete dozvedieť viac na www.facebook.com/superarsk a čoskoro aj na internetovej stránke www.superar.sk (zatiaľ si môžete pozrieť www.superar.eu).

      • MAKSÍK

      • Vážení rodičia,

       aj v tomto školskom roku sa môžu žiaci 2. - 4. ročníka zapojiť do matematickej súťaže Maksík. Súťaž organizuje Talentida. Má 5 kôl, žiaci riešia úlohy doma. Poplatok na celý školský rok je 9,50€. Súťažiť môže aj dvojica, v tom prípade platia štartovné na polovicu. Žiaci sa prihlasujú zaplatením štartovného triednej učiteľke alebo zástupkyni pre 1. stupeň. Následne dostanú úlohy a odpovedník 1.kola.

      • OZNAM PRE RODIČOV

      • Didaktické hry a Účelové cvičenie OŽZ sa pre nepriaznivú predpoveď počasia na piatok presúvajú na pondelok 25.6. V piatok sa budú žiaci učiť podľa rozvrhu.

      • V sanitke

      • V stredu dopoludnia sa školským dvorom ozývalo húkanie sanitky. Nie, nestal sa žiaden úraz. To len pracovníci ZZS prišli žiakom 1. stupňa "predstaviť" sanitné vozidlo s kompletnou prístrojovou technikou, ktoré sa používa pri ich zásahoch. Pani doktorka Turanovičová a jej kolegovia Martin Dobrovodský a David Vlasatý podrobne oboznámili deti s prístrojovým vybavením sanitky - ako je monitoring vitálnych funkcií, EKG, defibrilátor, ambuvak na umelé dýchanie, vákuový madrac a ďaľšie. Dozvedeli sa aj o spôsobe komunikácie s operačným strediskom pomocou vysielačky, či rádiostanice. Každý si chcel vyskúšať aj svetelné a zvukové zariadenie vozidla. 

       Ďakujeme za veľmi poučný a zaujímavý zážitok.  fotoalbum

      • ŠVP Hruštín - príchod!

      • Vážení rodičia,

        

       príchod detí zo ŠvP Hruštín je dnes 15.6.2018

       o 15.00 hod.