• Novinky

      • Skúška MS TEAMS

      • Milí zákonní zástupcovia, milí žiaci, v termíne od 22.10. do 28.10.2020 prebehne medzi žiakmi a učiteľmi skúšobné pripojenie na MS Teams. Triedni učitelia budú cez edupage vopred informovať zákonných zástupcov a žiakov, kedy presne skúšobné pripojenie prebehne. Prosíme všetkých zákonných zástupcov o pripojenie svojich detí. V prípade nemožnosti pripojenia, kontaktujte  triednych učiteľov.

      • Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku

      • V roku 2020 sa okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie neuskutoční. Ak by sa epidemiologická situácia zlepšila, Olympiádu v slovenskom jazyku by sme uskutočnili začiatkom roka 2021.

       O prípadnom novom termíne Vás budeme informovať začiatkom roka 2021.

       Viac informácií získate na www.iuventa.sk  - súťaže a olympiády.

      • Povinnosť nosiť rúško

      • Od 12.10.2020 z nariadenia MŠVVaŠ SR je povinné nosenie rúšok pre 1. stupeň počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu (v triedach počas vyučovania). Žiaci 2. stupňa nosia rúška naďalej povinne.

      • Krúžková činnosť

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       oznamujeme, že na základe Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý bol vydaný 1.10 2020 MŠVVaŠ SR, sa otvorenie krúžkovej činnosti z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie odkladá na neurčito.

      • Oznam - školská jedáleň

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov,

        

       poplatok za stravu v školskej jedálni sa platí priamo na číslo účetu SK51 5600 00000 0094 0107 3009 do 25. v mesiaci. Presnú sumu poplatku si viete pozrieť v aplikáciu Edupage. Je potrebné uviesť variabilný symbol, aby sa platba spárovala s Vašim dieťaťom.

        

      • Prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa)

      • Vážení zákonní zástupcovia detí / žiakov,

       vzhľadom k aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácii Vás týmto upozorňujeme na povinnosť žiakov II. stupňa nosiť rúško, resp. iné prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) v interiéri školy, vrátane priestorov, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

       Pre žiakov I. stupňa je v zmysle platných opatrení a usmernení ÚVZ SR a RÚVZ BA nosenie rúšok, resp. iného prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) odporúčané v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, avšak v interiéri školy, mimo kmeňovej triedy, povinné (napr. chodby, toalety, spoločné priestory a pod.). Pre deti v oddeleniach ŠKD platí odporúčanie prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa). Nakoľko sú v oddeleniach ŠKD deti z rôznych tried, a záleží nám na ochrane zdravia detí i zamestnancov, odporúčame, aby deti mali v rámci činnosti ŠKD prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa).

       Súčasne ÚVZ SR opatrením odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré nežijú s nimi v spoločnej domácnosti, menšia ako dva metre. Z tohto dôvodu sa snažíme pristupovať maximálne zodpovedne k zabezpečeniu adekvátnych podmienok zohľadňujúcich aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu.

      • Organizácia vyučovania od 21.09.2020

      • Vážení rodičia,

        

       od pondelka 21.09.2020 vyučujeme podľa doteraz platného rozvrhu s vyučovacou hodinou v dĺžke 45 min.

       Obedy sa budú žiakom vydávať po skončení poslednej vyučovacej hodiny.

       Školský klub detí funguje pre prihlásených žiakov od 6:00 do 17:30. Pričom v čase od 6:00 do 7:45 a následne od 16:00 do 17:30 sú žiaci v herni aj z rôznych tried a ročníkov, preto prosím, zvážte pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD v týchto časoch.

       Zvonenie:

       1. hod. - 8:00 - 8:45

       2. hod. - 8:55 - 9:40

       3. hod. - 9:55 - 10:40

       4. hod. - 10:55 - 11:40

       5. hod. - 11:50 - 12:35

       6. hod. - 12:45 - 13:30

        

        

      • Voľby do Rady školy

      • Vážení rodičia,

        

       voľby zákonných zástupcov do Rady školy pri ZŠ Budatínska 61,  sa uskutočnia v pondelok 21.09.2020 v čase od 14:00 do 17:30 hod. pred hlavným vchodom do budovy školy.

       Na kandidátnom lístku, ktorý obdržíte pri prezencii,  máte možnosť zakrúžkovať maximálne štyroch kandidátov.

        

       Tešíme sa na Vašu účasť.

        

        

      • Pripomienka

      • Vážení rodičia,

       pripomíname povinnosť zákonného zástupcu poslať po dieťati vyplnené a podpísané tlačivo k nástupu do školy.

       • VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA sa odovzdá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni.


       VyhlasenieBezinfekcnostZiaka(2).docx

      • Prihlásenie dieťaťa do ŠKD

      • Vážení rodičia,

       ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo v školskom roku 2020/2021 Školský klub detí, je potrebné vyplniť Zápisný lístok, ktorý nájdete v prílohe a odovzdať pani vychovávateľke.

       ŠKD bude v plnej pravádzke od 3.9. v čase od 7:00 do 17:00.


       zapisny_listok.docx

      • Informácie - Rodičovské konto EduPage

      • Vážení rodičia,

       prihlásenie do rodičovského konta EduPage:

       - na www stránke zsbudatinska.edupage.org  zvoľte Prihlásenie,

       - prihlasovacím menom je e-mailová adresa, ktorú ste poskytli škole,

       - ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie údaje alebo heslo",

       - môžete si stiahnuť mobilnú aplikáciu EduPage.

      • Informácie o jazykovej škole

      • Angličtina na ZŠ Budatínska - Start Right  zápis na školský rok 2020/2021

        

       ZŠ Budatínska v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka budúcim prvákom našej školy poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti aj v roku 2020/2021.

       Rozvrh pre prvákov:

       Pondelok a streda  13:20 – 14:05

        

       Všetci rodičia môžu už teraz zapísať svoje deti vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

        

       Výhody angličtiny START RIGHT:

       • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe
       • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
       • učebnica a cvičebnica v cene kurzu
       • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku
       • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (ako je v súčasnosti) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

        

       International House Bratislava, s.r.o.

       Námestie SNP 14

       www.ihbratislava.sk

       info@ihbratislava.sk

        

        

        

        

       Mgr. Katarína Lovíšková, M.B.A.

       Managing Director
       BRATISLAVA_RGB_mensie 

       International House Bratislava, s.r.o.
       Námestie SNP 14 , 811 06 Bratislava
       IH Bratislava on Facebook

       kloviskova@ihbratislava.sk | ihbratislava.sk| +421 2 5296 2674 | +421 2 5296 2675

       International House Bratislava, s.r.o., registrovaná v Obch. reg.Okr.súdu BA I

       oddiel Sro, vložka č. 19660/B |IČO: 35772832 | IČ DPH: SK2020275697

       ciara.jpg

       International House Bratislava is a centre authorised by Cambridge Assessment English