• Novinky

      • Polročné prázdniny - inštrukcie

      • Polročné prázdniny - termín prázdnin:

       03.02.2020 pondelok

        

       Začiatok vyučovania:

       04.02.2020 utorok

        

        

      • Školský klub detí - Odovzdávanie detí rodičom:

       1. Telefóny zdvíha pani vychovávateľka/suplujúca pani učiteľka.
       2. Rodič je povinný povedať meno dieťaťa, priezvisko aj triedu, do ktorej dieťa chodí.
       3.  Na bráne: pani  vychovávateľka/ suplujúca pani učiteľka je povinná dieťa odovzdať do rúk rodiča, st. rodiča, súrodenca, prípadne inej osoby poverenej na vyzdvihovanie dieťaťa. Rodič nesmie zazvoniť a odísť. Musí si dieťa vyzdvihnúť od službukonajúcej vychovávateľky / suplujúcej pani  učiteľky vo dverách.  
       4. Vyzdvihovanie na školskom dvore: Deti sa odovzdávajú priamo rodičom, st. rodičom, súrodencom, prípadne inej osoby poverenej na vyzdvihovanie dieťaťa - tí sú povinní dieťa odhlásiť u vychovávateľky/suplujúcej učiteľky.
       5. V prípade, že rodičia, st. rodiča, súrodenec, prípadne iná osoba poverená na vyzdvihovanie dieťaťa nie je  priamo prítomný/á na mieste tak, aby mohlo prísť ku fyzickému kontaktu s vychovávateľkou/suplujúcou učiteľkou, dieťa nebude vydané.
      • KURZ KORČUĽOVANIA

      • Kurz korčuľovania:

       KDE: štadión HČ Petržalka

       KEDY: 27.1.-31.1.2020, 13:15-14:15

        

        

       Organizácia :

       Jedáleň sa bude otvárať celý týždeň o 11:30

       Pani vychovávateľky vyzbierajú deti o 11:30.

        

       Odchod zo ZŠ:

       Prvý autobus odchádza 12.20, potom sa otočí pre druhé deti. Druhý autobus odchod 12:40

       Korčuľuje sa: od 13:15 - do 14:15

        

       Príchod do školy: cca okolo 15.00. Treba myslieť na to, že autobus sa bude točiť dvakrát. Nie všetci prídu naraz!

        

       Ostatné deti budú delené podľa zoznamu, ktorý majú k dispozícii triedne pani učiteľky.

       STORNO PODMIENKY: - v prípade, že dieťa na kurz z rôznych dôvodov nenastúpi, poplatok za kurz sa neuhrádza, avšak uhrádza sa poplatok za dopravu v plnej výške - v prípade, že dieťa nastúpi na kurz a následne sa ho z rôznych dôvodov nezúčastní, kurz ako aj doprava sa uhrádza v plnej výške.

        

       ČO POTREBUJETE:  športové oblečenie, korčule, prilbu (nie cyklistickú), hrubé rukavice

        

      • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

      • Vianočné prázdniny sú od 23. decembra 2019 do 07. januára 2020. Začiatok vyučovania po prázdninách je 08.01.2020 (streda).

        

      • VIANOČNÉ TRHY

      • Milí žiaci a rodičia,

       srdečne VÁS VŠETKÝCH pozývame na vianočné trhy, ktoré sa v našej škole uskutočnia vo vestibule školy dňa 12.12.2019 vo štvrtok od 15:00 do 16:00 hodiny. Môžete si zakúpiť vianočné výrobky, čím finančne podporíte jednotlivé triedy.Ďakujeme.

        

       Vedenie školy

      • POZOR ZMENA!

      • Vážení rodičia,

       od pondelka 02.12.2019 sa púšťajú žiaci do budovy školy už od 7:40 hod.

       Neplatí to pre deti, ktoré navštevujú ŠKD.

       Vedenie školy

      • Testovanie 5

      • Dňa 20.11. 2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnia na celonárodnom testovaní. Z organizačných dôvodov majú žiaci 6. - 9. ročníka v tento deň riaditeľské voľno.

      • OZNAM OHĽADOM STRAVOVANIA - nové dôležité informácie!!!

      • Vážení rodičia,

       v súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

       -          odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni,

       -          v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak splnil dve podmienky -  zúčastnil sa  výchovno - vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,

       -          zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,

       -          v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,

       -          v záujme dodržania zákonných podmienok nároku na dotáciu – preukázanie dochádzky v škole a odobratie obeda,  je  nutné aby zákonní zástupcovia upozorňovali svoje deti na nosenie čipu a nezabúdali sa pri príchode do školy a pri odobratí obeda „čipovať“ , nakoľko táto evidencia slúži ako podklad na účtovanie poplatkov za stravu,

       -          vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,

       -          za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

        

       Vedenie školy

        

      • Hurbanovo - exkurzia

      • V dňoch 8. a 9. 10. boli žiaci štvrtých ročníkov na exkurzii vo hvezdárni Hurbanovo. Videli film o vzniku tejto hvezdárne a naučili sa niečo nové o planétach. V planetáriu sa cítili ako v nebi, keďže pozorovali súhvezdia a rôzne hviezdy.

      • SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁČIKOV

      • Vážení rodičia a deti,
       pozývame Vás dňa 06.11.2019 od 15:00 do 16:00 hod. na IMATRIKULÁCIU PRVÁČIKOV. Uskutoční sa vo vestibule školy.
       Tešíme sa na účasť.

       Vedenie školy

        

      • RADA RODIČOV - príspevok

      • Vážení rodičia,

       príspevok ZRPŠ vo výške 25 eur za dieťa a za každé ďalšie dieťa  5 eur uhraďte, prosím, na účet združenia SK 49 0900 0000 0000 1147 5482. Pri úhrade uveďte do správy prijímateľa meno žiaka a triedu, za ktorého je príspevok uhrádzaný.

        

      • Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov

      •  

       KONZULTAČNÉ HODINY

        

       Vážení rodičia,

       v prípade, že chcete konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky alebo máte iné otázky na vyučujúcich, dohodnite si prostredníctvom edupage správ stretnutie s konkrétnym učiteľom v čase jeho konzultačných hodín (viď príloha). Učitelia poskytujú konzultácie výhradne v určenom čase a po dohode.

      • TRIEDNE AKTÍVY OZNAM

      • Oznam pre rodičov žiakov:

       Dňa 11.9.2019 bude

        

       15:30  -  Triedny aktív 9.a triedy v učebni 9.a

       16:40  -   Plenárna schôdza v jedálni - srdečne    pozývame

       17:00  -  Triedny aktív 1. stupeň

       17:15  -  Triedny aktív 2. stupeň (neplatí pre 9.a)

       18:00  -   Rada rodičov

      • Zmena v prevádzke ŠKD

      • Vážení rodičia,

       od 3.9. je  prevádzka v ŠKD ako v minulom školskom roku:

       6.00 - 17.30 hod.

       Dúfame, že sme Vás potešili :)

      • Školský rok 2019/2020

      •  Informácie pre rodičov žiakov 1. ročníka

       9.00

       príchod žiakov prvého ročníka v sprievode rodičov

       triedne učiteľky a vychovávateľky si vyzdvihnú žiakov pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy)

       9.15

       slávnostné otvorenie školského roka, privítanie prvákov riaditeľkou školy

       9.30

       žiaci a ich rodičia sa s triednymi učiteľkami presunú do tried

       rodičia dostanú základné informácie od triednych učiteliek a vychovávateliek

       10.00

       ŠKD pre prihlásených žiakov

       11.00

       obed 

       Zoznamy žiakov prvého ročníka budú vyvesené v stredu 28.8. na vnútorných dverách hlavného vchodu do budovy školy.

       ČIP  pre dieťa

       Čip dostanú žiaci (resp. rodičia)  od triednej   učiteľky  hneď v prvý deň po príchode do triedy. Čip bude slúžiť dieťaťu  na označenie príchodu, odchodu zo školy a označenie prebratia obeda v školskej jedálni.  Prvý odchod zo školy si žiaci označia pod dohľadom rodiča. Prvý príchod do školy ako aj obed si žiaci označia čipom pod dohľadom vychovávateľky (žiaci, ktorí ostávajú prvý deň v ŠKD).

       Dieťa bude poučené o používaní čipu triednou učiteľkou  hneď v prvý deň.

       4.9. o 17.00 hod. triedne aktívy pre rodičov žiakov prvého ročníka

      • Školský rok 2019/2020

      • OSTATNÉ INFORMÁCIE

       Školský klub detí / ŠKD/ - 1. – 4 ročník

       Pokiaľ vaše dieťa bude navštevovať  ŠKD, musí mať uhradený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD vo výške 20 eur/ mesiac , ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do desiateho dňa v príslušnom mesiaci. Do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, triedu, ŠKD.
       Viac informácií na  https://skdzsbudatinska.webnode.sk/poplatok-za-skd/

       ČÍSLO  ÚČTU  IBAN: SK39 5600 0000 0094 0107 4001

       SWIFT KOMASK2X


       Prevádzka ŠKD

       2.9. – od 7.00 hod. do 16.00 hod.

       od 3.9. – od 6.30 hod do 17.30 hod.

        

       Vyučovanie od 3.9.

       3.9.         

       Žiaci prvého stupňa majú 4 hodiny triednické, vyučovanie končí štvrtou hodinou.

       Žiaci druhého stupňa majú prvé 3 hodiny triednické, ďalšie dve podľa dočasného rozvrhu.

       4.9.

       Žiaci prvého stupňa sa učia 4 hodiny  podľa dočasného rozvrhu.

       Žiaci druhého stupňa sa učia 5 hodín podľa dočasného rozvrhu.

      • Školský rok 2019/2020

      • Prvý školský deň – 2.9.2019

       Informácie pre rodičov žiakov 2. – 9. ročníka

        8.30         

       triedni učitelia si vyzdvihnú žiakov pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy)

       8.30 -  9.45

       žiaci zostávajú v triede s triednymi učiteľmi (otvorenie školského roka riaditeľkou školy, BOZ, organizačné pokyny)

       9.45

       koniec vyučovania

       11.00

       obed

       ŽIACI MUSIA SVOJE PRÍCHODY, ODCHODY

       A PREVZATIE OBEDA OZNAČIŤ ČIPOM (AJ  PRVÝ DEŇ).


       Zoznamy žiakov druhého a piateho ročníka budú vyvesené v stredu 28.8. na vnútorných dverách hlavného vchodu do budovy školy.

       Deviataci budú v školskom roku 2019/2020 spojení do 9.A triedy.

       Ostatní žiaci pokračujú vo svojich triedach.


      • DORUČOVANIE zápisných lístkov na stravovanie

      • Vážení rodičia,
       v prípade, ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, vyplnený a podpísaný ZÁPISNÝ  LÍSTOK STRAVNÍKA prosíme vrátiť najneskôr do 25.08.2019:
       •    poštou na adresu Budatínska 61, 851 06 Bratislava,
       •    do schránky pri hlavnom vchode do budovy základnej školy alebo pri vchode do školskej
         jedálne,
       •    osobne na sekretariát školy v čase úradných hodín:
              19.08. – 25.08.           od 08.30 – 12.00 hod.
       •    osobne do školskej jedálne od 5.8. – 25.8. 2019 v čase od 8.00 – do 13.00 hod.

         

      • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV


      • Pri úhrade poplatku za obedy

       najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet ŠJ IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a správny variabilný symbol, ktorý má pridelený každý žiak.
       VARIABILNÝ SYMBOL BOL RODIČOM ZASLANÝ do mailovej schránky.

       V prípade, že
       - ste mailovú schránku škole neposkytli,
       - alebo z iných dôvodov nebol variabilný symbol doručený,
       môžete ho vyžiadať prostredníctvom mailovej komunikácie.

       kontakt:     zsbudatinska@gmail.com

       Treba uviesť aj meno, priezvisko dieťaťa a triedu.
       JE VŠAK POTREBNÉ SI POZRIEŤ AJ SPAM!


       Ďakujeme za ústretovosť,
       Vedenie školy

      • Zápisný lístok stravníka

      • Vážení rodičia, spolu s vysvedčením ste dostali i ZÁPISNÝ  LÍSTOK STRAVNÍKA.

        

       Vyplnený a podpísaný lístok prosíme vrátiť najneskôr do 25.augusta 2019, v prípade, že máte záujem o stravovanie v školskej jedálni:

       - poštou na adresu Budatínska 61, 851 06 Bratislava

       - do schránky pri hlavnom vchode do budovy základnej školy, alebo vchode do školskej

         jedálne

       - osobne na sekretariát školy v čase úradných hodín:

          01.07. - 04.07.           od 08,00 – 12,00 hod.

          26.08. – 28.08.           od 08,00 – 12,00 hod.

       - osobne do školskej jedálne od 5.8. – 25.8. 2019 v čase od 8.00 – do 13.00 hod.

        

       V prípade, že vaše dieťa potrebuje individuálne stravovanie (diéty, alergie) môžete si stiahnuť a vyplniť dokument: Oznámenie o individuálnom zabezpečovaní diétnej stravy, uverejnený na web stránke školy v časti Školská jedáleň  Poprípade môžete kontaktovať vedúcu ŠJ:

       fazekasovad@centrum.sk, 02/ 63 82 92 07