• Novinky

      • Jesenné prázdniny

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       týmto Vám oznamujeme, že v zmysle Rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17949:1-A1810 sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

       S pozdravom

       Mgr. Marta Režnáková

       riaditeľka školy      • NEFUNKČNOSŤ MS TEAMS

      • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že v programe MS TEAMS nastali technické problémy, na odstránení ktorých pracujeme. V pondelok 26.10. sa žiaci II. stupňa budú vzdelávať cez edupage. O ďalších postupoch Vás budeme včas informovať.

        

      • Dištančné vzdelávanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       od 26.10.2020 žiaci II.stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Žiaci budú automaticky odhlásení z obedov. Upravený rozvrh dostanú žiaci a zákonní zástupcovia od triedneho učiteľa.

       Žiaci I. stupňa sa učia v škole bez akýkoľvek zmien. Na vstup do budovy školy sa bude využívať iba hlavný vchod.

       Ďakujeme za porozumenie.

      • Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku

      • V roku 2020 sa okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie neuskutoční. Ak by sa epidemiologická situácia zlepšila, Olympiádu v slovenskom jazyku by sme uskutočnili začiatkom roka 2021.

       O prípadnom novom termíne Vás budeme informovať začiatkom roka 2021.

       Viac informácií získate na www.iuventa.sk  - súťaže a olympiády.

      • Povinnosť nosiť rúško

      • Od 12.10.2020 z nariadenia MŠVVaŠ SR je povinné nosenie rúšok pre 1. stupeň počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu (v triedach počas vyučovania). Žiaci 2. stupňa nosia rúška naďalej povinne.

      • Krúžková činnosť

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       oznamujeme, že na základe Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý bol vydaný 1.10 2020 MŠVVaŠ SR, sa otvorenie krúžkovej činnosti z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie odkladá na neurčito.

      • Oznam - školská jedáleň

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov,

        

       poplatok za stravu v školskej jedálni sa platí priamo na číslo účetu SK51 5600 00000 0094 0107 3009 do 25. v mesiaci. Presnú sumu poplatku si viete pozrieť v aplikáciu Edupage. Je potrebné uviesť variabilný symbol, aby sa platba spárovala s Vašim dieťaťom.

        

      • Prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa)

      • Vážení zákonní zástupcovia detí / žiakov,

       vzhľadom k aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácii Vás týmto upozorňujeme na povinnosť žiakov II. stupňa nosiť rúško, resp. iné prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) v interiéri školy, vrátane priestorov, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

       Pre žiakov I. stupňa je v zmysle platných opatrení a usmernení ÚVZ SR a RÚVZ BA nosenie rúšok, resp. iného prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) odporúčané v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, avšak v interiéri školy, mimo kmeňovej triedy, povinné (napr. chodby, toalety, spoločné priestory a pod.). Pre deti v oddeleniach ŠKD platí odporúčanie prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa). Nakoľko sú v oddeleniach ŠKD deti z rôznych tried, a záleží nám na ochrane zdravia detí i zamestnancov, odporúčame, aby deti mali v rámci činnosti ŠKD prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa).

       Súčasne ÚVZ SR opatrením odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré nežijú s nimi v spoločnej domácnosti, menšia ako dva metre. Z tohto dôvodu sa snažíme pristupovať maximálne zodpovedne k zabezpečeniu adekvátnych podmienok zohľadňujúcich aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu.

      • Organizácia vyučovania od 21.09.2020

      • Vážení rodičia,

        

       od pondelka 21.09.2020 vyučujeme podľa doteraz platného rozvrhu s vyučovacou hodinou v dĺžke 45 min.

       Obedy sa budú žiakom vydávať po skončení poslednej vyučovacej hodiny.

       Školský klub detí funguje pre prihlásených žiakov od 6:00 do 17:30. Pričom v čase od 6:00 do 7:45 a následne od 16:00 do 17:30 sú žiaci v herni aj z rôznych tried a ročníkov, preto prosím, zvážte pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD v týchto časoch.

       Zvonenie:

       1. hod. - 8:00 - 8:45

       2. hod. - 8:55 - 9:40

       3. hod. - 9:55 - 10:40

       4. hod. - 10:55 - 11:40

       5. hod. - 11:50 - 12:35

       6. hod. - 12:45 - 13:30

        

        

      • Voľby do Rady školy

      • Vážení rodičia,

        

       voľby zákonných zástupcov do Rady školy pri ZŠ Budatínska 61,  sa uskutočnia v pondelok 21.09.2020 v čase od 14:00 do 17:30 hod. pred hlavným vchodom do budovy školy.

       Na kandidátnom lístku, ktorý obdržíte pri prezencii,  máte možnosť zakrúžkovať maximálne štyroch kandidátov.

        

       Tešíme sa na Vašu účasť.

        

        

      • Pripomienka

      • Vážení rodičia,

       pripomíname povinnosť zákonného zástupcu poslať po dieťati vyplnené a podpísané tlačivo k nástupu do školy.

       • VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA sa odovzdá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni.


       VyhlasenieBezinfekcnostZiaka(2).docx

      • Prihlásenie dieťaťa do ŠKD

      • Vážení rodičia,

       ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo v školskom roku 2020/2021 Školský klub detí, je potrebné vyplniť Zápisný lístok, ktorý nájdete v prílohe a odovzdať pani vychovávateľke.

       ŠKD bude v plnej pravádzke od 3.9. v čase od 7:00 do 17:00.


       zapisny_listok.docx