• Novinky

      • POPLATKY ŠKD

      • OZNAM

       POPLATKY ŠKD!!!

       Na základe usmernenia MČ Bratislava Petržalka Vám oznamujeme, že platby za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD sa za mesiac apríl neuhrádzajú, avšak platba za mesiac marec musí byť uhradená v súlade s VZN č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019.

       Vedenie ZŠ Budatínska 61

       OZNAM 

       POPLATKY ŠKD!!!

       Na základe usmernenia MČ Bratislava Petržalka Vám oznamujeme, že platby za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD sa za mesiac apríl neuhrádzajú, avšak platba za mesiac marec musí byť uhradená v súlade s VZN č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019.

       Vedenie ZŠ Budatínska 61

      • Oznámenie o prerušení výučby

      • Vážení rodičia,
       ZŠ Budatínska oznamuje, že v súvislosti s novým koronavírusom pristupuje mestská časť Bratislava-Petržalka  v zmysle spoločnej dohody primátora hlavného mesta so starostkami a starostami mestských častí a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  k dočasnému PRERUŠENIU výučby v materských a ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Ide o preventívne opatrenie, ktoré je platné podľa dohody zástupcov samospráv po dobu 5 pracovných dní, t.j. od zajtra 10.3. (utorok) do 16.3. (pondelok), vrátane daného dňa.
                                                          
                        Opätovný nástup detí do materských a základných škôl je 17.3. (utorok).

       Žiadame rodičov, aby s deťmi a žiakmi nevyužívali voľné dni na pohyb v miestach s vysokou koncentráciou ľudí.


       OBEDY V ŠJ SÚ ODHLÁSENÉ AUTOMATICKY.

        

      • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

      • Vo februári sa aj žiaci našej školy zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády a  pod vedením pani učiteľky Mackaničovej skončili na popredných miestach:

       1.miesto Lukáš GERHÁT (7.A)  v kategórii E

       3.miesto Hannah MIKULOVÁ (7.A)  v kategórii E

       1.miesto Nikolas BINDER (8.B) v kategórii F

       Úspešnými riešiteľmi boli Roman SVOBODA (9.A) a Nikolas BIZOŇ (9.A).

       Lukáš Gerhát a Nikolas Binder  budú našu školu reprezentovať v krajskom kole dejepisnej olympiády. Držíme im palce.

       Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov. 

      • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín II.stupeň

      • Umiestnenie

       2. kategória poézia:

       1.miesto Tomáš Marták (5.C)

       2.miesto Dorota Fottová (5.C)

       3.miesto Marko Šilhavík (5.B)

       2. kategória próza:

       1.miesto Ela Valentová (6.A)

       2.miesto Viktória Kolar (6.C)

       3. miesto Lara Blahová (6.A)

       3. kategória poézia:

       1.miesto Adam Haluška (7.B)

       2.miesto neudelené

       3. Nikolas Binder (8.B)

       3. kategória próza:

       1.miesto Zuzana Šimková (8.B)

       2.miesto Hana Gurská (7.B)

       3.miesto Valentína Duraníková (7.B)

       GRATULUJEME!!!

       Víťazi postupujú do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín (19.3.2020), kde budú reprezentovať našu školu. Držíme im palce.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a príjemne strávené popoludnie.

        

        

        

        

        

      • ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - žiaci 2. až 4. ročníka

      • Dňa 25.2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo sútaže Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci súťažili v kategórii POÉZIA a PRÓZA. Sútaže sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Každá trieda mala dvoch zástupcov. Žiaci mali aktuálne a poučné ukážky.

       Výhercovia:

       Poézia 

       1. Helena Gigič - 4.a

       2. Tamara Kainová - 2.a

           Nela Balážová - 2.c

       3. nebolo udelené

        

       Próza 

       1. Alexandra Žáková - 4.a

       2. Nela Halušková - 3.a

       3. Ema Lacková - 2.c

       Srdečne blahoželáme!

      • Školský klub detí - Odovzdávanie detí rodičom:

       1. Telefóny zdvíha pani vychovávateľka/suplujúca pani učiteľka.
       2. Rodič je povinný povedať meno dieťaťa, priezvisko aj triedu, do ktorej dieťa chodí.
       3.  Na bráne: pani  vychovávateľka/ suplujúca pani učiteľka je povinná dieťa odovzdať do rúk rodiča, st. rodiča, súrodenca, prípadne inej osoby poverenej na vyzdvihovanie dieťaťa. Rodič nesmie zazvoniť a odísť. Musí si dieťa vyzdvihnúť od službukonajúcej vychovávateľky / suplujúcej pani  učiteľky vo dverách.  
       4. Vyzdvihovanie na školskom dvore: Deti sa odovzdávajú priamo rodičom, st. rodičom, súrodencom, prípadne inej osoby poverenej na vyzdvihovanie dieťaťa - tí sú povinní dieťa odhlásiť u vychovávateľky/suplujúcej učiteľky.
       5. V prípade, že rodičia, st. rodiča, súrodenec, prípadne iná osoba poverená na vyzdvihovanie dieťaťa nie je  priamo prítomný/á na mieste tak, aby mohlo prísť ku fyzickému kontaktu s vychovávateľkou/suplujúcou učiteľkou, dieťa nebude vydané.
      • KURZ KORČUĽOVANIA

      • Kurz korčuľovania:

       KDE: štadión HČ Petržalka

       KEDY: 27.1.-31.1.2020, 13:15-14:15

        

        

       Organizácia :

       Jedáleň sa bude otvárať celý týždeň o 11:30

       Pani vychovávateľky vyzbierajú deti o 11:30.

        

       Odchod zo ZŠ:

       Prvý autobus odchádza 12.20, potom sa otočí pre druhé deti. Druhý autobus odchod 12:40

       Korčuľuje sa: od 13:15 - do 14:15

        

       Príchod do školy: cca okolo 15.00. Treba myslieť na to, že autobus sa bude točiť dvakrát. Nie všetci prídu naraz!

        

       Ostatné deti budú delené podľa zoznamu, ktorý majú k dispozícii triedne pani učiteľky.

       STORNO PODMIENKY: - v prípade, že dieťa na kurz z rôznych dôvodov nenastúpi, poplatok za kurz sa neuhrádza, avšak uhrádza sa poplatok za dopravu v plnej výške - v prípade, že dieťa nastúpi na kurz a následne sa ho z rôznych dôvodov nezúčastní, kurz ako aj doprava sa uhrádza v plnej výške.

        

       ČO POTREBUJETE:  športové oblečenie, korčule, prilbu (nie cyklistickú), hrubé rukavice

        

      • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

      • Vianočné prázdniny sú od 23. decembra 2019 do 07. januára 2020. Začiatok vyučovania po prázdninách je 08.01.2020 (streda).

        

      • VIANOČNÉ TRHY

      • Milí žiaci a rodičia,

       srdečne VÁS VŠETKÝCH pozývame na vianočné trhy, ktoré sa v našej škole uskutočnia vo vestibule školy dňa 12.12.2019 vo štvrtok od 15:00 do 16:00 hodiny. Môžete si zakúpiť vianočné výrobky, čím finančne podporíte jednotlivé triedy.Ďakujeme.

        

       Vedenie školy

      • POZOR ZMENA!

      • Vážení rodičia,

       od pondelka 02.12.2019 sa púšťajú žiaci do budovy školy už od 7:40 hod.

       Neplatí to pre deti, ktoré navštevujú ŠKD.

       Vedenie školy

      • Testovanie 5

      • Dňa 20.11. 2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnia na celonárodnom testovaní. Z organizačných dôvodov majú žiaci 6. - 9. ročníka v tento deň riaditeľské voľno.

      • OZNAM OHĽADOM STRAVOVANIA - nové dôležité informácie!!!

      • Vážení rodičia,

       v súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

       -          odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni,

       -          v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak splnil dve podmienky -  zúčastnil sa  výchovno - vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,

       -          zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,

       -          v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,

       -          v záujme dodržania zákonných podmienok nároku na dotáciu – preukázanie dochádzky v škole a odobratie obeda,  je  nutné aby zákonní zástupcovia upozorňovali svoje deti na nosenie čipu a nezabúdali sa pri príchode do školy a pri odobratí obeda „čipovať“ , nakoľko táto evidencia slúži ako podklad na účtovanie poplatkov za stravu,

       -          vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,

       -          za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

        

       Vedenie školy

        

      • Hurbanovo - exkurzia

      • V dňoch 8. a 9. 10. boli žiaci štvrtých ročníkov na exkurzii vo hvezdárni Hurbanovo. Videli film o vzniku tejto hvezdárne a naučili sa niečo nové o planétach. V planetáriu sa cítili ako v nebi, keďže pozorovali súhvezdia a rôzne hviezdy.

      • SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁČIKOV

      • Vážení rodičia a deti,
       pozývame Vás dňa 06.11.2019 od 15:00 do 16:00 hod. na IMATRIKULÁCIU PRVÁČIKOV. Uskutoční sa vo vestibule školy.
       Tešíme sa na účasť.

       Vedenie školy

        

      • RADA RODIČOV - príspevok

      • Vážení rodičia,

       príspevok ZRPŠ vo výške 25 eur za dieťa a za každé ďalšie dieťa  5 eur uhraďte, prosím, na účet združenia SK 49 0900 0000 0000 1147 5482. Pri úhrade uveďte do správy prijímateľa meno žiaka a triedu, za ktorého je príspevok uhrádzaný.

        

      • Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov

      •  

       KONZULTAČNÉ HODINY

        

       Vážení rodičia,

       v prípade, že chcete konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky alebo máte iné otázky na vyučujúcich, dohodnite si prostredníctvom edupage správ stretnutie s konkrétnym učiteľom v čase jeho konzultačných hodín (viď príloha). Učitelia poskytujú konzultácie výhradne v určenom čase a po dohode.

      • TRIEDNE AKTÍVY OZNAM

      • Oznam pre rodičov žiakov:

       Dňa 11.9.2019 bude

        

       15:30  -  Triedny aktív 9.a triedy v učebni 9.a

       16:40  -   Plenárna schôdza v jedálni - srdečne    pozývame

       17:00  -  Triedny aktív 1. stupeň

       17:15  -  Triedny aktív 2. stupeň (neplatí pre 9.a)

       18:00  -   Rada rodičov

      • Zmena v prevádzke ŠKD

      • Vážení rodičia,

       od 3.9. je  prevádzka v ŠKD ako v minulom školskom roku:

       6.00 - 17.30 hod.

       Dúfame, že sme Vás potešili :)