• Novinky

      • Školské vianočné trhy 2015

      • Vianocami žije škola už niekoľko dní. Krásna vianočná výzdoba, vianočné koledy a k tomu už neodmysliteľne patria školské vianočné trhy. Aj tento rok deti s pani učiteľkami, vychovávateľkami ale i rodičmi pripravili veľa pekných vianočných ozdôb, pozdravov a iných výrobkov. Teší nás, že každoročne pribúda počet návštevníkov z radov rodičov, starých rodičov i detí. Zisk z predaja využijú žiaci v triedach a oddeleniach ŠKD na aktivity podľa dohody s vyučujúcimi. Ďakujeme p. kuchárkam za výborné perníky a detský punč.    fotoalbum

      • Ocenenie našej škole

      • Pekný deň sme mali 2. decembra 2015, kedy bola naša škola  v rámci projektu Olympijské festivaly Slovenska vyhlásená ako druhá najlepšia škola v atletike na Slovensku a ocenená Slovenským olympijským výborom.  V trnavskom divadle Jána Palárika sme si boli prevziať diplomy. Ocenenie dostala i pani učiteľka telesnej výchovy Anežka Kostelecká, ktorá s kolegami pripravila športové aktivity pre žiakov II. stupňa. Za umiestnenie sme získali pomôcky na telesnú výchovu v hodnote 600€.   fotoalbum

      • Mikulášska diskotéka

      • Mikulášska nálada neopustila deti ani cez víkend. V pondelok popoludní vyvrcholila na 1.stupni mikulášskou diskotékou. Tanec, hry, súťaže a dobrá zábava pobavili všetky deti.    fotoalbum

      • Mikuláš

      • Tento rok prišiel Mikuláš do tried netradičným spôsobom - spustil sa po lane zo strechy a cez okno vošiel za deťmi. Bolože to radosti, keď začal z koša vyberať sladkosti. Mnohé deti mu zaspievali, zarecitovali alebo nakreslili pekný obrázok. Ďakujeme Mikuláš. fotoalbum

      • Krst knihy

      • 1.12. sa v našej škole odohrala mimoriadna udalosť - krst knihy významnej slovenskej jazykovedkyne a folkloristky Doc. Phdr. Kataríny Habovštiakovej Csc. Hoci má pani spisovateľka už 80 krížikov na chrbte, prijala naše pozvanie a prišla k nám pokrstiť svoju rozprávkovú knižku Rok má svoj krok. Žiaci pre ňu pripravili zaujímavý program. Pokrstili knižku brezovým lístím a poslali ju do sveta, aby tešila všetky deti.Na ceste jej zaželali, aby ju čitatelia s láskou brali do rúk a dozvedeli sa z nej samé zaujímavé veci. Program skončil autogramiádou. Pre všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok. Na záver pani spisovateľka ocenila prácu učiteľov, ktorí aj v dnešnej dobe dokážu viesť žiakov k čítaniu kníh, k láske k rodnému jazyku a národným tradíciám.  fotoalbum

      • Výtvarná súťaž Namaľuj si rozprávku

      • Žiaci našej šoly sa pod vedením pani učiteľky Polákovej zapojili do celoslovenskej súťaže žiakov 1.stupňa ZŠ "Namaľuj si svoju rozprávku z ríše vodných živočíchov".../OZ ERA/ Boli veľmi úspešní. Umiestnenie:
       Kristína Zajcevova 2. miesto v rámci všetkých zúčastnených škôl
       Roman Svoboda 1.miesto v rámci školy
       Nikolas Bizoň 2.miesto v rámci školy
       Lenka Latková 3.miesto v rámci školy     fotoalbum
      • Beseda so spisovateľom

      • 26. októbra sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Na besedu sme pozvali spisovateľa Stana Bebjaka. Naše pozvanie prijal  a prišiel medi druhákov do ŠKD. Predstavil im prácu vydavateľstva Regent, ktoré vedie. Porozprával aj o časopise Zips, ktorý tiež vydáva vydavateľstvo Regent. Potom už besedovali o knihách pre deti. Druháci boli zvedaví a kládli zaujímavé otázky. Strávili s pánom Bebjakom pekné popoludnie.  fotoalbum

      • Noc v škole

      • Naši žiaci chodia do školy tak radi, že sa im z nej nechce ani odísť. V piatok sa rozhodli v škole aj prenocovať. A veru neoľutovali. Noc v škole sa stala v našej škole už tradíciou. Deti v maskách privítali p. učiteľky a vychovávateľky tiež poriadne zamaskované. Celý večer súťažili, hrali sa, tancovali a pred spánkom si pozreli film. V sobotu ráno sa lúčili trochu nevyspatí, ale s množstvom zážitkov. fotoalbum

      • Exkurzia na Vyšehrade a v Ostrihome v Maďarsku

      •           40 žiakov 7. a 8. ročníka sa 20. októbra 2015 zúčastnilo na dlho pripravovanej historickej exkurzii v Maďarsku.

       Prebudili sme sa do zadaždeného rána. Chvíľu sme aj váhali, či na cestu vyrazíme, alebo to odložíme na neskôr. Nakoniec sme sa rozhodli trošku zariskovať a na cestu sme vyrazili. Nálada bola dobrá, cesta ubiehala, žiaci sa tešili, veď niektorí kamaráti ostali v škole a učili sa. My „výletníci“ sme sa učili tiež, ale trošku inak, so zážitkami a tie nám nikto nezoberie.

                 Naša prvá zastávka bola vo Vyšehrade, v meste, ktoré bolo takmer 200 rokov „druhým hlavným mestom” a diplomatickým centrom Uhorska. Z veže kráľovského paláca sa nám naskytli nádherné výhľady na najkrajšiu časť ohybu Dunaja.

                 Druhá zastávka bola v Ostrihome, v meste, ktoré bolo 1000 rokov sídlom uhorských arcibiskupov. V ňom sa narodil aj prvý uhorský kráľ  Štefan I. Navštívili sme baziliku, vyšľapali sme po 423 shodoch a mesto sme mali akoby na dlani. Pohľady nám spríjemnilo aj jesenné slniečko.     fotoalbum

      • Imatrikulácia prvákov

      • 27. október bol slávnostným dňom pre všetkých prvákov. Spolu s pani učiteľkami, vychovávateľkami, rodičmi a starými rodičmi sa zišli v hale školy. Ukázali, čo všetko sa za necelé dva mesiace naučili. Po prejdení zlatou bránou a zložení prváckeho sľubu ich pani riaditeľka pasovala na riadnych žiakov našej školy. Pamiatkou na tento deň bude pre každého prváka medaila a malý darček. Všetkých potešilo vystúpenie súboru Lúčka, aj malé pohostenie, ktoré pripravili p. kuchárky. Na záver všetkých prvákov pozvali na diskotéku dievčatá z tanečného krúžku. Milí prváci, prajeme vám v škole veľa radosti a dobrých známok.    fotoalbum

      • Projekt Zachráňme planétu

      • Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili projektu Ambasádora udržateľnosti firmy Henkel so zameraním na environmentálnu výchovu s názvom: Zachráňme planétu. Pozreli si film zameraný na úsporu energií a následne v skupinách vyfarbovali miesta v byte, kde vieme ušetriť el. energiu. Každý žiak bol odmenený diplomom a tričkom so symbolom udržateľnost.       fotoalbum

      • Oympijský festival nádejí Petržalka 2015

      • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili celoročného projektu Olympijský festival nádejí Petržalka. Projekt organizuje mestská časť Bratislava - Petržalka v spolupráci s OZ "Zober loptu a nie drogy." V júni projekt vyvrcholil súťažami medzi jednotlivými ZŠ. Na našej škole sa uskutočnili súťaže v atletike. Najúspešnejší bol Samko Piasecký v skoku do diaľky. Po prvý raz bola do súťaže zaradená aj výtvarná prezentácia. Pod vedením p. učiteľky Polákovej sa v súťaži jednotlivcov umiestnila na 1. mieste Soňa Kršáková a  naša škola získala 2. miesto spomedzi petržalských škôl. Blahoželáme.          fotoalbum

      • Exkurzia do hvezdárne

      • Žaci 3.C a 4.C sa s pani učiteľkami vybrali na exkurziu do najstaršej hvezdárne na Slovensku v Hurbanove. Zoznámili sa s mnohými prístrojmi a mohli pozorovať hviezdy na oblohe v digitálnom planetáriu. Takéto zážitkové vyučovanie prispeje k obohateniu ich vedomostí z prírodovedy. Pekným zážitkom pre všetkých bola aj prehliadka mesta Komárno.    fotoalbum

     • Opäť v škole
      • Opäť v škole

      • Brána našej školy sa po prázdninách znova otvorila a učitelia privítali svojich žiakov. Najviac sa samozrejme tešili prváci. Po krátkom uvítaní v hale školy vošli prvý raz do pekne vyzdobených tried. V prvý deň ich ešte sprevádzali rodičia, ale o pár dní z nich budú veľkí a samostatní školáci. fotoalbum

      • Otvorenie školského roku 2015/16

      • Školský rok sa začína v utorok 2.9.2015. Žiaci 1. ročníka sa stretnú so svojimi učiteľkami vo vestibule školy o 9:00 hod. Nástup žiakov 2. - 9. ročníka je pred budovou školy o 8:30 hod. Žiaci budú v triede do 10:00 hod. Výdaj obedov pre žiakov I. stupňa od 11:00 hod. a pre II. stupeň od 11:30 hod. Školský klub detí je v prevádzke od 2.9. 2014 od 6:30 hod. do 17:30 hod. Všetci žiaci, ktorí postupujú do vyššieho ročníka, sú zaradení do tried ako v minulom školskom roku. Žiak, ktorý nepozná svoje zaradenie, sa môže informovať u zástupcov riaditeľky.

      • Vedenie školy ďakuje všetkým zamestnancom školy za vykonanú prácu v školskom roku 2014/2015, praje príjemnú dovolenku, veľa slnka, úsmevu a načerpanie energie a síl do nového školského roka 2015/2016.

       Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).  

        

     • Záverečná opekačka
      • Záverečná opekačka

      • 25. júna 2015 sa uskutočnila opekačka so žiakmi 5.A a 5.B triedy. Bol to pekný slnečný deň plný hier, jedla, dobrej nálady... viac fotoalbum. 

     • Rozlúčka so školou
      • Rozlúčka so školou

      • 5.B sa rozlúčila so svojimi spolužiakmi, ktorí odchádzajú študovať na osemročné gymnáziá. Ťažko sa odchádza zo svojej ALMA MATER najmä, keď spolužiaci zostávajú. Všetkým vám želáme šťastný štart v novej škole a radi vás uvidíme, keď sa prídete pochváliť svojimi úspechmi. fotoalbum