• Novinky

      • TRIEDNE AKTÍVY OZNAM

      • Oznam pre rodičov žiakov:

       Dňa 11.9.2019 bude

        

       15:30  -  Triedny aktív 9.a triedy v učebni 9.a

       16:40  -   Plenárna schôdza v jedálni - srdečne    pozývame

       17:00  -  Triedny aktív 1. stupeň

       17:15  -  Triedny aktív 2. stupeň (neplatí pre 9.a)

       18:00  -   Rada rodičov

      • Zmena v prevádzke ŠKD

      • Vážení rodičia,

       od 3.9. je  prevádzka v ŠKD ako v minulom školskom roku:

       6.00 - 17.30 hod.

       Dúfame, že sme Vás potešili :)

      • Školský rok 2019/2020

      •  Informácie pre rodičov žiakov 1. ročníka

       9.00

       príchod žiakov prvého ročníka v sprievode rodičov

       triedne učiteľky a vychovávateľky si vyzdvihnú žiakov pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy)

       9.15

       slávnostné otvorenie školského roka, privítanie prvákov riaditeľkou školy

       9.30

       žiaci a ich rodičia sa s triednymi učiteľkami presunú do tried

       rodičia dostanú základné informácie od triednych učiteliek a vychovávateliek

       10.00

       ŠKD pre prihlásených žiakov

       11.00

       obed 

       Zoznamy žiakov prvého ročníka budú vyvesené v stredu 28.8. na vnútorných dverách hlavného vchodu do budovy školy.

       ČIP  pre dieťa

       Čip dostanú žiaci (resp. rodičia)  od triednej   učiteľky  hneď v prvý deň po príchode do triedy. Čip bude slúžiť dieťaťu  na označenie príchodu, odchodu zo školy a označenie prebratia obeda v školskej jedálni.  Prvý odchod zo školy si žiaci označia pod dohľadom rodiča. Prvý príchod do školy ako aj obed si žiaci označia čipom pod dohľadom vychovávateľky (žiaci, ktorí ostávajú prvý deň v ŠKD).

       Dieťa bude poučené o používaní čipu triednou učiteľkou  hneď v prvý deň.

       4.9. o 17.00 hod. triedne aktívy pre rodičov žiakov prvého ročníka

      • Školský rok 2019/2020

      • OSTATNÉ INFORMÁCIE

       Školský klub detí / ŠKD/ - 1. – 4 ročník

       Pokiaľ vaše dieťa bude navštevovať  ŠKD, musí mať uhradený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD vo výške 20 eur/ mesiac , ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do desiateho dňa v príslušnom mesiaci. Do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, triedu, ŠKD.
       Viac informácií na  https://skdzsbudatinska.webnode.sk/poplatok-za-skd/

       ČÍSLO  ÚČTU  IBAN: SK39 5600 0000 0094 0107 4001

       SWIFT KOMASK2X


       Prevádzka ŠKD

       2.9. – od 7.00 hod. do 16.00 hod.

       od 3.9. – od 6.30 hod do 17.30 hod.

        

       Vyučovanie od 3.9.

       3.9.         

       Žiaci prvého stupňa majú 4 hodiny triednické, vyučovanie končí štvrtou hodinou.

       Žiaci druhého stupňa majú prvé 3 hodiny triednické, ďalšie dve podľa dočasného rozvrhu.

       4.9.

       Žiaci prvého stupňa sa učia 4 hodiny  podľa dočasného rozvrhu.

       Žiaci druhého stupňa sa učia 5 hodín podľa dočasného rozvrhu.

      • Školský rok 2019/2020

      • Prvý školský deň – 2.9.2019

       Informácie pre rodičov žiakov 2. – 9. ročníka

        8.30         

       triedni učitelia si vyzdvihnú žiakov pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy)

       8.30 -  9.45

       žiaci zostávajú v triede s triednymi učiteľmi (otvorenie školského roka riaditeľkou školy, BOZ, organizačné pokyny)

       9.45

       koniec vyučovania

       11.00

       obed

       ŽIACI MUSIA SVOJE PRÍCHODY, ODCHODY

       A PREVZATIE OBEDA OZNAČIŤ ČIPOM (AJ  PRVÝ DEŇ).


       Zoznamy žiakov druhého a piateho ročníka budú vyvesené v stredu 28.8. na vnútorných dverách hlavného vchodu do budovy školy.

       Deviataci budú v školskom roku 2019/2020 spojení do 9.A triedy.

       Ostatní žiaci pokračujú vo svojich triedach.


      • DORUČOVANIE zápisných lístkov na stravovanie

      • Vážení rodičia,
       v prípade, ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, vyplnený a podpísaný ZÁPISNÝ  LÍSTOK STRAVNÍKA prosíme vrátiť najneskôr do 25.08.2019:
       •    poštou na adresu Budatínska 61, 851 06 Bratislava,
       •    do schránky pri hlavnom vchode do budovy základnej školy alebo pri vchode do školskej
         jedálne,
       •    osobne na sekretariát školy v čase úradných hodín:
              19.08. – 25.08.           od 08.30 – 12.00 hod.
       •    osobne do školskej jedálne od 5.8. – 25.8. 2019 v čase od 8.00 – do 13.00 hod.

         

      • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV


      • Pri úhrade poplatku za obedy

       najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet ŠJ IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a správny variabilný symbol, ktorý má pridelený každý žiak.
       VARIABILNÝ SYMBOL BOL RODIČOM ZASLANÝ do mailovej schránky.

       V prípade, že
       - ste mailovú schránku škole neposkytli,
       - alebo z iných dôvodov nebol variabilný symbol doručený,
       môžete ho vyžiadať prostredníctvom mailovej komunikácie.

       kontakt:     zsbudatinska@gmail.com

       Treba uviesť aj meno, priezvisko dieťaťa a triedu.
       JE VŠAK POTREBNÉ SI POZRIEŤ AJ SPAM!


       Ďakujeme za ústretovosť,
       Vedenie školy

      • Zápisný lístok stravníka

      • Vážení rodičia, spolu s vysvedčením ste dostali i ZÁPISNÝ  LÍSTOK STRAVNÍKA.

        

       Vyplnený a podpísaný lístok prosíme vrátiť najneskôr do 25.augusta 2019, v prípade, že máte záujem o stravovanie v školskej jedálni:

       - poštou na adresu Budatínska 61, 851 06 Bratislava

       - do schránky pri hlavnom vchode do budovy základnej školy, alebo vchode do školskej

         jedálne

       - osobne na sekretariát školy v čase úradných hodín:

          01.07. - 04.07.           od 08,00 – 12,00 hod.

          26.08. – 28.08.           od 08,00 – 12,00 hod.

       - osobne do školskej jedálne od 5.8. – 25.8. 2019 v čase od 8.00 – do 13.00 hod.

        

       V prípade, že vaše dieťa potrebuje individuálne stravovanie (diéty, alergie) môžete si stiahnuť a vyplniť dokument: Oznámenie o individuálnom zabezpečovaní diétnej stravy, uverejnený na web stránke školy v časti Školská jedáleň  Poprípade môžete kontaktovať vedúcu ŠJ:

       fazekasovad@centrum.sk, 02/ 63 82 92 07

        

      • IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009      • Vážení rodičia,

       pozorne si prečítajte prílohu v záujme zabezpečenia bezproblémového využitia dotácie poskytovanej na podporu a výchovu k stravovacím návykom žiakov ZŠ Budatínska 61 v školskom roku 2019/2020.

       - Podmienky poskytovania dotácie
       - Odhlasovanie žiaka z obeda
       - Úhradu stravného
       - Zápisný lístok stravníka 1. stupeň
       - Zápisný lístok stravníka 2. stupeň
       - Oznámenie o individuálnom zabezpečení diétnej stravy


       Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.


              Úhradu za september 2019 je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019

       IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009      

        

       Pokyny_k_stravovaniu-1.docx

        

      • OFN Petržalka 2019

      • Už niekoľko rokov sa žiaci 1. stupňa zapájajú do športových súťaží nazvaných Olympijský festival nádejí Petržalka. Tento rok sa uskutočnil už VII. ročník. Našu školu počas piatich dní reprezentovalo 30 žiakov z 2. -4. ročníka.

       V cyklokrose obsadil 3. miesto Damuel Vecúrik. Plavecká štafeta v zložení Kristína Baňařová, Klára Paduchová, Adam Trabalka a Samuel Vencúrik boli ocenení za 3. miesto. V atletike si Lukáš Chren vybojoval zlatú medailu za 1. miesto v hode a Jakub Urbanovič 3. miesto v skoku. Najúspešnejší boli Viktória Habarová a Tomáš Marták, ktorí vo výtvarnej časti súťaže o najlepší plagát OFN získali 1. miesto pre našu školu a  2. miesto pre jednotlivcov.

       Všetkým ďakujeme za reprezantáciu školy a víťazom blahoželáme.

       15.6. sa ešte štvorčlenné družstvo zúčastní minibasketbalu.

       fotoalbum

      • 2.A v prírodovednom múzeu

      • Žiaci 2.A triedy v rámci MDD navštívili prírodovedné múzeum, kde okrem čepcov z rôznych častí Slovenska mohli vidieť zvieratá z našich riek, lesov, ale aj morské živočíchy či zvieratá z praveku nájdené na našom území. Ako akciu si mohli pohladkať aj živé zvieratá, ako morča, psa, hada a maxi slimákov. Úsmev na ich tvárach naznačuje spokojnosť s výletom. 

       fotoalbum

      • 4.D vo včelárstve

      • Žiaci zo IV. D triedy si na mesiac máj naplánovali  " sladkú exkurziu " do včelárstva v Devínskej Novej Vsi. Navštívili včelárstvo, o ktoré sa s láskou  stará pán Ing. Dedinský podľa tradície svojich predkov. 120 rokov tvrdej práce prinieslo úspechy a tento med dostal veľa ocenení, napr: zlatú a striebornú medailu z Bruselu a Varny.  Žiaci  ochutnali  medík, prezreli si prevádzku na spracovanie - stáčanie medu, vyrobili si sviečku z vosku, navštívili včelín a videli v sklenenom úli kráľovnú matku, trúda a včielky robotnice priamo pri ich práci. Včielky svojou pracovitosťou a disciplínou môžu byť pre  ľudí veľkým vzorom. Aj preto žiakov zaujal výrok slávneho vedca Alberta  Einsteina ktorý povedal, že ak zahynie posledná včielka na Zemi, ľuďom zostane najviac päť rokov života na planéte Zem. Žiaci si odniesli domov voskové sviečky a malý medík ako darček. S programom exkurzie boli veľmi spokojní, lebo prežili veľa pekných zážitkov v slnkom zaliatej prírode v spoločnosti včielok.

       fotoalbum

      • ŠvP Duchonka 4.A, 4.B, 4.C

      • Štvrtáci prežili týždeň od 5.mája do 10. mája v krásnom prostredí Pvažského Inovca na Duchonke. V dopoludňajších hodinách sa aj učili, no popoludní a večer ich vždy čakal zaujímavý program. Okrem športových aktivít to boli súťaže s prírodovednou tematikou, výtvarné súťaže, nácvik tanečných choreografií, spoločenské hry a pod. Najväčší úspech mala opekačka a celodenný výlet do Bojnej. Domov sa vrátili veselí a oddýchnutí.

       fotoalbum

      • ŠvP SKI Makov 2.A, 3.A, 3.C, 3.D

      • 18.5. - 24.5. sa druháci a tretiaci učili v prírode. Počas pobytu absolvovali zaujímavé vychádzky a výlety. V popoludňajších hodinách usporiadali turnaje vo vybíjanej a futbale. Jednotlivé aktivity boli zamerané na utužovanie vzťahov medzi deťmi, rozvíjanie kolektívnej činnosti, predstavivosti a kreativity. Na spiatočnej ceste ešte navštívili Trenčiansky hrad, nakúpili suveníry a potom sa už len tešili na svojich najbližších.

       fotoalbum

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Milí rodičia,

       Na  ZŠ Budatínska budú v školskom roku 2019/2020 prebiehať  kurzy anglického jazyka START RIGHT pre deti prvého ročníka  s jazykovou školou International House Bratislava. 

       Ponúkame Vám:

       • Individuálny prístup, skupiny max. 10 žiakov
       • Kvalifikovaný lektor anglického jazyka
       • Učebnica a cvičebnica v cene kurzu
       • progres testovanie a certifikát s percentuálnym hodnotením progresu Vášho dieťaťa na konci kurzu
       • Predtestovanie a príprava žiakov na Cambridgeské skúšky
       • Rozvrh kurzu: pondelok/ streda v čase 13.20 – 14.05                                                                                
       • Ak sa rozhodnete Vaše dieťa zapísať do kurzu, môžete tak urobiť vyplnením prihlášky  na rok 2019/2020.

       Prosím, prihlasujte sa najneskôr do 15.6.2019

        Viac informácií ku kurzom START RIGHT nájdete na našej web stránke https://ihbratislava.sk/

        V prípade ďalších otázok ohľadom kurzov, prosím, kontaktujte koordinátorku pre detské kurzy: Mgr. Luciu Hudákovú , tel.č. 0902 422 202  alebo mailom: ylcoordinator@ihbratislava.sk

        Dajte šancu Vašim deťom rásť :)

        

      • OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

      • Veľká radosť!

       Tadeáš Brunovský zo VI.A triedy si "vybojoval" úžasné 1. miesto v OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY.

       Veľká vďaka aj pani učiteľke Mgr. Ľudmile Bobokovej, ktorá Tadeáša perfektne pripravila.

      • NOVODOBO SO SHAKESPEAROM

      • Veľký deň!!!

       Vo štvrtok 25.04.2019 sa v ZŠ Tupolevova uskutočnilo okresné kolo súťaže NOVODOBO SO SHAKESPEAROM.

       ZŠ Budatínska bola naozaj úspešná!!!

        

       Umiestnenia:

       • SPEV kategória 7. - 9. ročník:

       Sofia Maskalíková           1. miesto

        

        

       • PRÓZA kategória 5. - 6. ročník:

       Ela Valentová                  1. miesto

        

        

       • POÉZIA kategória 7. - 9. ročník::

       Bibiana Majeská               4. miesto

       Blahoželáme a ďakujeme dievčatám a pani učiteľke PaedDr, Jane Kubínyi.

        

      • ENGLISH STAR

      • V piatok 10. mája 2019 sa v školskej jedálni uskutočnila zaujímavá súťaž ENGLISH STAR. Prihlásilo sa spolu 36 detí z 1. aj 2. stupňa!!!

       Deti príšli na 7:55 hod. a po úvodných pokynoch začali písať súťažný test, ktorý trval 45 minút. Deti sa vrátili   do tried po prvej vyučovacej hodine.

       Vyhodnotenie aj s cenami očakávame do 10. júna!!!

       Ďakujeme učiteľom anglického jazyka za propagáciu súťaže, pani učiteľke Mgr. Lucii Ondrejkovej za organizáciu.

        

       Držíme palce, veríme, že testy napísali čo najlepšie!!!

      • Žiaci 4.D v ÚĽUVe

      • Žiaci zo IV.D triedy navštívili  v prvých jarných mesiacoch Školu remesiel, ktorú organizuje ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Pod vedením skúsených lektoriek sa zoznámili so starými remeslami našich dávnych predkov - Slovákov, ktoré ich živili a pomáhali im spríjemňovať a skrášľovať ich príbytky.Na chvíľu sa tak stali drotármi - vyrábali z drôtu ozdobné predmety. Skúsili si, ako treba s drôtom  pracovať, aby ich ruky  vyčarovali krásne srdiečka a veľkonočné vajíčka. Popasovali sa aj s tkaním a vyrobili si ozdobné náramky. Zoznámili sa so starými krosnami, ktoré v minulosti tkali plátno a koberce. Šikovne sa popasovali aj s maľovaním na sklo, aby krásnymi obrázkami prekvapili svojich rodičov. Najviac pozornosti si zaslúžila keramika a výroba keramických výrobkov z hliny, ktorá im učarovala a pod vedením pani lektorky veľmi zaujala. Staré remeslá našich predkov žiakov  veľmi zaujali. Obohatili si svoje skúsenosti krásnymi  vlastnými výrobkami. Spoznali  šikovnosť  našich zručných predkov a sú na to veľmi hrdí.  fotoalbum