• Novinky

      • Dotácia na stravu

      • O Z N A M

       k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

       (ďalej len „dotácia na stravu“)


       Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktorébudú navštevovať v školskom roku 2021/2022ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnýmidokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.


       Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

       1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
       2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
       3. alebo v ktorej si anijeden člen domácnostineuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročníkmaterskej školy).


       Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

       Ďalší termín predloženiavyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

       Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.


       Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiťvyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierkybude včas zverejnený na našom webovom sídle.


       Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

      • Úradné hodiny počas letných prázdnin

      • Počas letných prázdnin sme tu pre Vás každý pondelok v čase od 9:00 do 12:00. Odporúčame, aby ste nás vopred kontaktovali telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy, prosíme o dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

       Ďakujeme.