• Novinky

      • Oznam - školská jedáleň

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov,

        

       poplatok za stravu v školskej jedálni sa platí priamo na číslo účetu SK51 5600 00000 0094 0107 3009 do 25. v mesiaci. Presnú sumu poplatku si viete pozrieť v aplikáciu Edupage. Je potrebné uviesť variabilný symbol, aby sa platba spárovala s Vašim dieťaťom.

        

      • Prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa)

      • Vážení zákonní zástupcovia detí / žiakov,

       vzhľadom k aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácii Vás týmto upozorňujeme na povinnosť žiakov II. stupňa nosiť rúško, resp. iné prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) v interiéri školy, vrátane priestorov, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

       Pre žiakov I. stupňa je v zmysle platných opatrení a usmernení ÚVZ SR a RÚVZ BA nosenie rúšok, resp. iného prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) odporúčané v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, avšak v interiéri školy, mimo kmeňovej triedy, povinné (napr. chodby, toalety, spoločné priestory a pod.). Pre deti v oddeleniach ŠKD platí odporúčanie prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa). Nakoľko sú v oddeleniach ŠKD deti z rôznych tried, a záleží nám na ochrane zdravia detí i zamestnancov, odporúčame, aby deti mali v rámci činnosti ŠKD prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa).

       Súčasne ÚVZ SR opatrením odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré nežijú s nimi v spoločnej domácnosti, menšia ako dva metre. Z tohto dôvodu sa snažíme pristupovať maximálne zodpovedne k zabezpečeniu adekvátnych podmienok zohľadňujúcich aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu.

      • Organizácia vyučovania od 21.09.2020

      • Vážení rodičia,

        

       od pondelka 21.09.2020 vyučujeme podľa doteraz platného rozvrhu s vyučovacou hodinou v dĺžke 45 min.

       Obedy sa budú žiakom vydávať po skončení poslednej vyučovacej hodiny.

       Školský klub detí funguje pre prihlásených žiakov od 6:00 do 17:30. Pričom v čase od 6:00 do 7:45 a následne od 16:00 do 17:30 sú žiaci v herni aj z rôznych tried a ročníkov, preto prosím, zvážte pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD v týchto časoch.

       Zvonenie:

       1. hod. - 8:00 - 8:45

       2. hod. - 8:55 - 9:40

       3. hod. - 9:55 - 10:40

       4. hod. - 10:55 - 11:40

       5. hod. - 11:50 - 12:35

       6. hod. - 12:45 - 13:30

        

        

      • Voľby do Rady školy

      • Vážení rodičia,

        

       voľby zákonných zástupcov do Rady školy pri ZŠ Budatínska 61,  sa uskutočnia v pondelok 21.09.2020 v čase od 14:00 do 17:30 hod. pred hlavným vchodom do budovy školy.

       Na kandidátnom lístku, ktorý obdržíte pri prezencii,  máte možnosť zakrúžkovať maximálne štyroch kandidátov.

        

       Tešíme sa na Vašu účasť.

        

        

      • Pripomienka

      • Vážení rodičia,

       pripomíname povinnosť zákonného zástupcu poslať po dieťati vyplnené a podpísané tlačivo k nástupu do školy.

       • VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA sa odovzdá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni.


       VyhlasenieBezinfekcnostZiaka(2).docx

      • Prihlásenie dieťaťa do ŠKD

      • Vážení rodičia,

       ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo v školskom roku 2020/2021 Školský klub detí, je potrebné vyplniť Zápisný lístok, ktorý nájdete v prílohe a odovzdať pani vychovávateľke.

       ŠKD bude v plnej pravádzke od 3.9. v čase od 7:00 do 17:00.


       zapisny_listok.docx