• Novinky

      • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2020/2021

      • Zápis detí do 1. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (aj v ZŠ Budatínska 61) pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

        

       17. apríla 2020 (piatok)          v čase od 8:00 do 12:00 hod.

       18. apríla 2020 (sobota)         v čase od 8:00 do 12:00 hod.

        

       BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ!

       JE POSTAČUJÚCA PRÍTOMNOSŤ JEDNÉHO ZO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

        

       Vážení zákonní zástupcovia, je bezpečnejšie z dôvodu nového koronavírusu COVID-19, zabráneniu jeho šírenia a z dôvodu ochrany zdravia zrealizovať tento zápis:

       1. elektronicky - treba len vyplniť elektronickú prihlášku na webovej stránke školy do 18.04.2020 do 12:00 hod. - nachádza sa v zelenej záložke Elektronická prihláška do 1. ročníka
       2. poprípade vyplnenú a podpísanú prihlášku minimálne jedným zákonným zástupcom vhodiť do poštovej schránky pri hlavnom vchode do budovy školy do 18.04.2020 do 12:00 hod.

       V prípade, že zákonný zástupca nebude môcť vyplniť a poslať prihlášku elektronicky, alebo vhodiť vyplnenú a podpísanú prihlášku do poštovej schránky na budove školy - t.j. ak sa bude musieť fyzicky dostaviť v deň zápisu do školy, je žiaduce, aby

       - mal na tvári - ústach a nose ochrannú rúšku

       - mal ochranné gumené rukavice

       - si priniesol vlastné modré pero

       - dôsledne rešpektoval pokyny službukonajúcich zamestnancov v budove školy.

        

       V dôsledku nebezpečnej epidémie kornavírusu COVID-19 bude, Vážení zákonní zástupcovia, pre Vás určite BEZPEČNEJŠIE poslať prihlášku ELEKTRONICKY - odporúčame Vám.

        

        

       Dôležité upozornenie!

       Vážení rodičia/zákonní zástupcovia,

       v elektronickej prihláške do 1. ročníka je potrebné zvoliť si (zakliknúť) pre Vaše dieťa aj NÁBOŽENSKÚ VÝCHOVU alebo ETICKÚ VÝCHOVU a cudzí jazyk - ANGLICKÝ JAZYK.

        

       T.j. v časti ĎALŠIE INFORMÁCIE treba si zvoliť jeden z predmetov.

       T.j. v časti ĎALŠIE INFORMÁCIE treba si zvoliť cudzí jazyk - ANGLICKÝ JAZYK.

        

       ČASTÉ OMYLY V ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠKACH:

       nesprávne rodné mená - treba ich zadať podľa rodných listov, nesprávne adresy, nepoužívanie dĺžňov, chýbajúce údaje v povinných položkách, elektronická schránka nie je e-mail a pod.

        

       Ak ste zistili niektorý z omylov, zmeňte prihlášku po zadaní kódu Vášho formulára a odošlite prihlášku ešte raz.

       Ďalšie informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 máte k dispozícii  v záložke Zápis do 1. ročníka.

       Ďakujeme za pochopenie

       Vedenie školy

        

       OZNAM MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA PETRŽALKA - dokument na stiahnutie:

       Zapis_I.rocnik_ZS.pdf

        

        

      • Oznam MŠVVaŠ SR

      • Vážení rodičia a milí žiaci, POZORNE si prečítajte OZNAM:,


       Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

       • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy

        

        

       • zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:
       • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení;
       • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;
       • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020;
       • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;

       VIAC - podrobnejšie informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka verejníme samostatne!!!

        

        

       • prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;
         • prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020;
       • prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania;

        

       • V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

        

       Vedenie školy

      • POPLATKY ŠKD

      • OZNAM

       POPLATKY ŠKD!!!

       Na základe usmernenia MČ Bratislava Petržalka Vám oznamujeme, že platby za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD sa za mesiac apríl neuhrádzajú, avšak platba za mesiac marec musí byť uhradená v súlade s VZN č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019.

       Vedenie ZŠ Budatínska 61

       OZNAM 

       POPLATKY ŠKD!!!

       Na základe usmernenia MČ Bratislava Petržalka Vám oznamujeme, že platby za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD sa za mesiac apríl neuhrádzajú, avšak platba za mesiac marec musí byť uhradená v súlade s VZN č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019.

       Vedenie ZŠ Budatínska 61

      • Oznámenie o prerušení výučby

      • Vážení rodičia,
       ZŠ Budatínska oznamuje, že v súvislosti s novým koronavírusom pristupuje mestská časť Bratislava-Petržalka  v zmysle spoločnej dohody primátora hlavného mesta so starostkami a starostami mestských častí a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  k dočasnému PRERUŠENIU výučby v materských a ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Ide o preventívne opatrenie, ktoré je platné podľa dohody zástupcov samospráv po dobu 5 pracovných dní, t.j. od zajtra 10.3. (utorok) do 16.3. (pondelok), vrátane daného dňa.
                                                          
                        Opätovný nástup detí do materských a základných škôl je 17.3. (utorok).

       Žiadame rodičov, aby s deťmi a žiakmi nevyužívali voľné dni na pohyb v miestach s vysokou koncentráciou ľudí.


       OBEDY V ŠJ SÚ ODHLÁSENÉ AUTOMATICKY.

        

      • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

      • Vo februári sa aj žiaci našej školy zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády a  pod vedením pani učiteľky Mackaničovej skončili na popredných miestach:

       1.miesto Lukáš GERHÁT (7.A)  v kategórii E

       3.miesto Hannah MIKULOVÁ (7.A)  v kategórii E

       1.miesto Nikolas BINDER (8.B) v kategórii F

       Úspešnými riešiteľmi boli Roman SVOBODA (9.A) a Nikolas BIZOŇ (9.A).

       Lukáš Gerhát a Nikolas Binder  budú našu školu reprezentovať v krajskom kole dejepisnej olympiády. Držíme im palce.

       Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov. 

      • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín II.stupeň

      • Umiestnenie

       2. kategória poézia:

       1.miesto Tomáš Marták (5.C)

       2.miesto Dorota Fottová (5.C)

       3.miesto Marko Šilhavík (5.B)

       2. kategória próza:

       1.miesto Ela Valentová (6.A)

       2.miesto Viktória Kolar (6.C)

       3. miesto Lara Blahová (6.A)

       3. kategória poézia:

       1.miesto Adam Haluška (7.B)

       2.miesto neudelené

       3. Nikolas Binder (8.B)

       3. kategória próza:

       1.miesto Zuzana Šimková (8.B)

       2.miesto Hana Gurská (7.B)

       3.miesto Valentína Duraníková (7.B)

       GRATULUJEME!!!

       Víťazi postupujú do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín (19.3.2020), kde budú reprezentovať našu školu. Držíme im palce.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a príjemne strávené popoludnie.

        

        

        

        

        

      • ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - žiaci 2. až 4. ročníka

      • Dňa 25.2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo sútaže Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci súťažili v kategórii POÉZIA a PRÓZA. Sútaže sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Každá trieda mala dvoch zástupcov. Žiaci mali aktuálne a poučné ukážky.

       Výhercovia:

       Poézia 

       1. Helena Gigič - 4.a

       2. Tamara Kainová - 2.a

           Nela Balážová - 2.c

       3. nebolo udelené

        

       Próza 

       1. Alexandra Žáková - 4.a

       2. Nela Halušková - 3.a

       3. Ema Lacková - 2.c

       Srdečne blahoželáme!