• Novinky

      • Školský klub detí - Odovzdávanie detí rodičom:

       1. Telefóny zdvíha pani vychovávateľka/suplujúca pani učiteľka.
       2. Rodič je povinný povedať meno dieťaťa, priezvisko aj triedu, do ktorej dieťa chodí.
       3.  Na bráne: pani  vychovávateľka/ suplujúca pani učiteľka je povinná dieťa odovzdať do rúk rodiča, st. rodiča, súrodenca, prípadne inej osoby poverenej na vyzdvihovanie dieťaťa. Rodič nesmie zazvoniť a odísť. Musí si dieťa vyzdvihnúť od službukonajúcej vychovávateľky / suplujúcej pani  učiteľky vo dverách.  
       4. Vyzdvihovanie na školskom dvore: Deti sa odovzdávajú priamo rodičom, st. rodičom, súrodencom, prípadne inej osoby poverenej na vyzdvihovanie dieťaťa - tí sú povinní dieťa odhlásiť u vychovávateľky/suplujúcej učiteľky.
       5. V prípade, že rodičia, st. rodiča, súrodenec, prípadne iná osoba poverená na vyzdvihovanie dieťaťa nie je  priamo prítomný/á na mieste tak, aby mohlo prísť ku fyzickému kontaktu s vychovávateľkou/suplujúcou učiteľkou, dieťa nebude vydané.
      • KURZ KORČUĽOVANIA

      • Kurz korčuľovania:

       KDE: štadión HČ Petržalka

       KEDY: 27.1.-31.1.2020, 13:15-14:15

        

        

       Organizácia :

       Jedáleň sa bude otvárať celý týždeň o 11:30

       Pani vychovávateľky vyzbierajú deti o 11:30.

        

       Odchod zo ZŠ:

       Prvý autobus odchádza 12.20, potom sa otočí pre druhé deti. Druhý autobus odchod 12:40

       Korčuľuje sa: od 13:15 - do 14:15

        

       Príchod do školy: cca okolo 15.00. Treba myslieť na to, že autobus sa bude točiť dvakrát. Nie všetci prídu naraz!

        

       Ostatné deti budú delené podľa zoznamu, ktorý majú k dispozícii triedne pani učiteľky.

       STORNO PODMIENKY: - v prípade, že dieťa na kurz z rôznych dôvodov nenastúpi, poplatok za kurz sa neuhrádza, avšak uhrádza sa poplatok za dopravu v plnej výške - v prípade, že dieťa nastúpi na kurz a následne sa ho z rôznych dôvodov nezúčastní, kurz ako aj doprava sa uhrádza v plnej výške.

        

       ČO POTREBUJETE:  športové oblečenie, korčule, prilbu (nie cyklistickú), hrubé rukavice