• Novinky

      • OZNAM OHĽADOM STRAVOVANIA - nové dôležité informácie!!!

      • Vážení rodičia,

       v súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

       -          odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni,

       -          v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak splnil dve podmienky -  zúčastnil sa  výchovno - vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,

       -          zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,

       -          v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,

       -          v záujme dodržania zákonných podmienok nároku na dotáciu – preukázanie dochádzky v škole a odobratie obeda,  je  nutné aby zákonní zástupcovia upozorňovali svoje deti na nosenie čipu a nezabúdali sa pri príchode do školy a pri odobratí obeda „čipovať“ , nakoľko táto evidencia slúži ako podklad na účtovanie poplatkov za stravu,

       -          vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,

       -          za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

        

       Vedenie školy

        

      • Hurbanovo - exkurzia

      • V dňoch 8. a 9. 10. boli žiaci štvrtých ročníkov na exkurzii vo hvezdárni Hurbanovo. Videli film o vzniku tejto hvezdárne a naučili sa niečo nové o planétach. V planetáriu sa cítili ako v nebi, keďže pozorovali súhvezdia a rôzne hviezdy.

      • SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁČIKOV

      • Vážení rodičia a deti,
       pozývame Vás dňa 06.11.2019 od 15:00 do 16:00 hod. na IMATRIKULÁCIU PRVÁČIKOV. Uskutoční sa vo vestibule školy.
       Tešíme sa na účasť.

       Vedenie školy

        

      • RADA RODIČOV - príspevok

      • Vážení rodičia,

       príspevok ZRPŠ vo výške 25 eur za dieťa a za každé ďalšie dieťa  5 eur uhraďte, prosím, na účet združenia SK 49 0900 0000 0000 1147 5482. Pri úhrade uveďte do správy prijímateľa meno žiaka a triedu, za ktorého je príspevok uhrádzaný.