• Novinky

      • Zmena v prevádzke ŠKD

      • Vážení rodičia,

       od 3.9. je  prevádzka v ŠKD ako v minulom školskom roku:

       6.00 - 17.30 hod.

       Dúfame, že sme Vás potešili :)

      • Školský rok 2019/2020

      •  Informácie pre rodičov žiakov 1. ročníka

       9.00

       príchod žiakov prvého ročníka v sprievode rodičov

       triedne učiteľky a vychovávateľky si vyzdvihnú žiakov pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy)

       9.15

       slávnostné otvorenie školského roka, privítanie prvákov riaditeľkou školy

       9.30

       žiaci a ich rodičia sa s triednymi učiteľkami presunú do tried

       rodičia dostanú základné informácie od triednych učiteliek a vychovávateliek

       10.00

       ŠKD pre prihlásených žiakov

       11.00

       obed 

       Zoznamy žiakov prvého ročníka budú vyvesené v stredu 28.8. na vnútorných dverách hlavného vchodu do budovy školy.

       ČIP  pre dieťa

       Čip dostanú žiaci (resp. rodičia)  od triednej   učiteľky  hneď v prvý deň po príchode do triedy. Čip bude slúžiť dieťaťu  na označenie príchodu, odchodu zo školy a označenie prebratia obeda v školskej jedálni.  Prvý odchod zo školy si žiaci označia pod dohľadom rodiča. Prvý príchod do školy ako aj obed si žiaci označia čipom pod dohľadom vychovávateľky (žiaci, ktorí ostávajú prvý deň v ŠKD).

       Dieťa bude poučené o používaní čipu triednou učiteľkou  hneď v prvý deň.

       4.9. o 17.00 hod. triedne aktívy pre rodičov žiakov prvého ročníka

      • Školský rok 2019/2020

      • OSTATNÉ INFORMÁCIE

       Školský klub detí / ŠKD/ - 1. – 4 ročník

       Pokiaľ vaše dieťa bude navštevovať  ŠKD, musí mať uhradený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD vo výške 20 eur/ mesiac , ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do desiateho dňa v príslušnom mesiaci. Do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, triedu, ŠKD.
       Viac informácií na  https://skdzsbudatinska.webnode.sk/poplatok-za-skd/

       ČÍSLO  ÚČTU  IBAN: SK39 5600 0000 0094 0107 4001

       SWIFT KOMASK2X


       Prevádzka ŠKD

       2.9. – od 7.00 hod. do 16.00 hod.

       od 3.9. – od 6.30 hod do 17.30 hod.

        

       Vyučovanie od 3.9.

       3.9.         

       Žiaci prvého stupňa majú 4 hodiny triednické, vyučovanie končí štvrtou hodinou.

       Žiaci druhého stupňa majú prvé 3 hodiny triednické, ďalšie dve podľa dočasného rozvrhu.

       4.9.

       Žiaci prvého stupňa sa učia 4 hodiny  podľa dočasného rozvrhu.

       Žiaci druhého stupňa sa učia 5 hodín podľa dočasného rozvrhu.

      • Školský rok 2019/2020

      • Prvý školský deň – 2.9.2019

       Informácie pre rodičov žiakov 2. – 9. ročníka

        8.30         

       triedni učitelia si vyzdvihnú žiakov pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy)

       8.30 -  9.45

       žiaci zostávajú v triede s triednymi učiteľmi (otvorenie školského roka riaditeľkou školy, BOZ, organizačné pokyny)

       9.45

       koniec vyučovania

       11.00

       obed

       ŽIACI MUSIA SVOJE PRÍCHODY, ODCHODY

       A PREVZATIE OBEDA OZNAČIŤ ČIPOM (AJ  PRVÝ DEŇ).


       Zoznamy žiakov druhého a piateho ročníka budú vyvesené v stredu 28.8. na vnútorných dverách hlavného vchodu do budovy školy.

       Deviataci budú v školskom roku 2019/2020 spojení do 9.A triedy.

       Ostatní žiaci pokračujú vo svojich triedach.


      • DORUČOVANIE zápisných lístkov na stravovanie

      • Vážení rodičia,
       v prípade, ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, vyplnený a podpísaný ZÁPISNÝ  LÍSTOK STRAVNÍKA prosíme vrátiť najneskôr do 25.08.2019:
       •    poštou na adresu Budatínska 61, 851 06 Bratislava,
       •    do schránky pri hlavnom vchode do budovy základnej školy alebo pri vchode do školskej
         jedálne,
       •    osobne na sekretariát školy v čase úradných hodín:
              19.08. – 25.08.           od 08.30 – 12.00 hod.
       •    osobne do školskej jedálne od 5.8. – 25.8. 2019 v čase od 8.00 – do 13.00 hod.

         

      • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV


      • Pri úhrade poplatku za obedy

       najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet ŠJ IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a správny variabilný symbol, ktorý má pridelený každý žiak.
       VARIABILNÝ SYMBOL BOL RODIČOM ZASLANÝ do mailovej schránky.

       V prípade, že
       - ste mailovú schránku škole neposkytli,
       - alebo z iných dôvodov nebol variabilný symbol doručený,
       môžete ho vyžiadať prostredníctvom mailovej komunikácie.

       kontakt:     zsbudatinska@gmail.com

       Treba uviesť aj meno, priezvisko dieťaťa a triedu.
       JE VŠAK POTREBNÉ SI POZRIEŤ AJ SPAM!


       Ďakujeme za ústretovosť,
       Vedenie školy