• Novinky

      • Zápisný lístok stravníka

      • Vážení rodičia, spolu s vysvedčením ste dostali i ZÁPISNÝ  LÍSTOK STRAVNÍKA.

        

       Vyplnený a podpísaný lístok prosíme vrátiť najneskôr do 25.augusta 2019, v prípade, že máte záujem o stravovanie v školskej jedálni:

       - poštou na adresu Budatínska 61, 851 06 Bratislava

       - do schránky pri hlavnom vchode do budovy základnej školy, alebo vchode do školskej

         jedálne

       - osobne na sekretariát školy v čase úradných hodín:

          01.07. - 04.07.           od 08,00 – 12,00 hod.

          26.08. – 28.08.           od 08,00 – 12,00 hod.

       - osobne do školskej jedálne od 5.8. – 25.8. 2019 v čase od 8.00 – do 13.00 hod.

        

       V prípade, že vaše dieťa potrebuje individuálne stravovanie (diéty, alergie) môžete si stiahnuť a vyplniť dokument: Oznámenie o individuálnom zabezpečovaní diétnej stravy, uverejnený na web stránke školy v časti Školská jedáleň  Poprípade môžete kontaktovať vedúcu ŠJ:

       fazekasovad@centrum.sk, 02/ 63 82 92 07

        

      • IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009      • Vážení rodičia,

       pozorne si prečítajte prílohu v záujme zabezpečenia bezproblémového využitia dotácie poskytovanej na podporu a výchovu k stravovacím návykom žiakov ZŠ Budatínska 61 v školskom roku 2019/2020.

       - Podmienky poskytovania dotácie
       - Odhlasovanie žiaka z obeda
       - Úhradu stravného
       - Zápisný lístok stravníka 1. stupeň
       - Zápisný lístok stravníka 2. stupeň
       - Oznámenie o individuálnom zabezpečení diétnej stravy


       Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.


              Úhradu za september 2019 je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019

       IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009      

        

       Pokyny_k_stravovaniu-1.docx