• Školská jedáleň


    • Vedúca školskej jedálne a kuchyne: Darina Fazekasová.    Telefón:02/63 829 207 
     Hlavná kuchárka: Alena Mátéová
      
     Stránkové dni: každý deň od 7.00 do 8.00 hod.

      

      

            Ku každej poriadnej škole patrí aj školská jedáleň. V tomto školskom roku sa v našej jedálni stravuje   460 stravníkov. Jedáleň poskytuje samozrejme možnosti stravovania žiakom I., II. stupňa, učiteľom a iným záujemcom o stravovanie. Pripravuje taktiež doplnkové stravovanie /desiatu / pre žiakov, ktorí majú záujem.
      

     Jedálny lístok (podľa vyhlášky č 330/2000 Zb. z. príloha č. 1) je zostavený na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený pri vchode do školy a v školskej jedálni.
     Skladba jedálneho lístka je nasledovná:
        1x  v týždni múčne jedlo (sladké) , 1x týždenne polomäsité
        2x  v týždni celé mäso
        1x  v týždni slané bezmäsité jedlo 

      

      

      

     Ceny obedov sú nasledujúce:

     • 1. - 4. ročník     -    1,09  €                                       Desiata       - 0,56 €
     • 5. - 9. ročník     -    1,16 €
     • zamestnanci         -   1,26 €
     • ostatní stravníci  -   2,70 €
     • k stravnej jednotke sa pripočítava 0,40 € za každé hlavné jedlo (VZN č. 4/2019)

     Obedy sa platia  vždy mesiac vopred šekom alebo trvalým príkazom. Šeky sa vydávajú do 20. dňa v mesiaci a zaplatené musia byť do posledného dňa v mesiaci. Obedy sa vydávajú po predložení stravných lístkov, ktoré stravník dostane na základe zaplatenej poštovej poukážky, alebo preukázanej platby z banky.

                                                                             

     Obed


     Škola je zapojená do projektu zdravá škola, ktorý sa samozrejme najviac dotýka práve školskej jedálne. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja ovocia, alebo dezertu a šalátu. Šaláty a zeleninové prílohy sa pripravujú vždy čerstvé zo sezónnej  zeleniny. Pri zostavovaní jedálnych lístkov dbáme hlavne na pestrosť, striedanie technologických postupov ( varenie, dusenie, pečenie atď. ), taktiež aby prílohy k hlavnému jedlu sa striedali a jedlá boli vždy chutné.

     Odhlásenie

     Žiaci, alebo ich rodičia môžu v prípade choroby, školského výletu, či z iného dôvodu stravníka odhlásiť u vedúcej školskej jedálne osobne, alebo na telefónnom čísle 63 829 207 ( alebo hodiť podpísaný stravný lístok  do schránky ŠJ ) najneskôr do 8.00 hod príslušného dňa.

     od 1.5.2018 číslo účtu je IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009